สนามสำหรับสตรีในการทำงานศาสนา
  จำนวนคนเข้าชม  1612


บทบาทของสตรี มุสลิมะฮฺในการทำงานศาสนา(2)

โดย... ดร. มิรอม บินตฺ  ศอแหละ อัลอาติยะญ์
แปลและเรียบเรียง อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

สนามสำหรับสตรีในการทำงานศาสนา

1. โรงเรียน 

 

ครู อาจารย์

   ♦ ต้องเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษา แต่งกายด้วยเสื้อผ้า บุคคลิกภาพ จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงาน 

   ♦ เป็นที่ปรึกษาในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นแก่นักเรียน โดยใช้การพูดจา สุภาพอ่อนโยน ใจเย็น

   ♦ เปิดโอกาสในการพบปะนักเรียน ชี้แนะเกี่ยวการช่วยเหลือทางด้านศาสนา.

   ♦ ระหว่างครูกับนักเรียน มีครูล้อมรอบที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งภายในและภายนอก สอดส่องดูแลอย่างดี

 

ควบคุม ดูแลสถานที่ละหมาด

           ครูผู้หญิงจะต้อง ดูแล ควบคุม สถานที่ละหมาด นี้คือการเอาใจใส่ต่อนักเรียน และครูต้องมีความสามารถสั่งใช้ ตักเตือน บอกให้ไปละหมาด

ข้อปฏิบัติของครู 

   ♣ ต้องมีกิจกรรมทางด้านความรู้ การตักเตือนและนำมาใช้จริง เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

   ♣ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม เช่น ฮาลาเกาะฮ์ การท่องจำ ติดตามการท่อง ตามหาบุคคลที่ไม่มาเข้าร่วม

   ♣ แต่งตั้งหัวหน้าในกลุ่มเพื่อการช่วยตรวจสอบดูแลในกิจกรรม แจกรางวัล หนังสือ เทป ซีดี หรือ ส่งเสริมให้มีการบริจาค 

   ♣ เลือกสื่อการใช้ที่เหมาะสมในการตักเตือนผู้ที่กระทำผิด ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

นักศึกษา

          ส่วนมากของนักศึกษาในมหาลัย โรงเรียน ใช้เวลาส่วนมากไปกับเพื่อนๆ

สิ่งที่ควรส่งเสริม

     ♣ ส่งเสริมพวกเธอให้ทำความดี บอกข่าวคราวเรื่องพี่น้องมุสลิมทั่วไป

     ♣ พบปะพูดคุยเรื่องที่ผิดพลาด หรือ ข่าวลือในหมู่นักศึกษา

     ♣ แจกของเล็กๆน้อยๆ เช่น หนังสือ ซีดีที่มีประโยชน์

     ♣ ส่งข้อความที่ส่งเสริมความดี และบอกเตือนในสิ่งที่ผิด พร้อมใช้วาจาที่สุภาพ อ่อนโยน

 

2. บ้าน

 

สามี

     ♥ ช่วยกันในการทำความดี ยึดมั่นในหลักศรัทธา


     ♥ ส่งเสริมให้มีการตักเตือน และ ปรึกษาหารือ


     ♥ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ศาสนาไปสู่อัลลอฮฺ ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ

 

บรรดาลูกๆ

 •  สอนให้ผูกพันกับอัลลอฮ ตั้งแต่เยาว์วัย เช่นการสอน ลาฮิลาฮาอิลลัลอฮฺ
 •  สอนอ่านอัซกัรเป็นประจำทุกวัน
 •  ปลูกฝังว่า พระเจ้านั้นทรงเฝ้าดูอยู่ 
 •  เรียนรู้สิ่งที่อนุมัติ และ ต้องห้ามในศาสนา
 •  เคร่งครัดในการเตือนให้ปฏิบัติละหมาด การถือบวช
 •  มีการเรียน การสอน อัลกรุอ่านและ ซุนนะฮ์บางส่วนของความรู้ต่างๆเช่น ท่องจำ เข้าใจ และนำมาใช้
 •  พัฒนาทางด้านการอ่าน และ เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประโยชน์
 •  อบรมและสั่งสอนในการรู้จักสิทธิผู้อื่นและทำดี
 •  ส่งเสริม ในเรื่องของการทำงานศาสนา ส่งเสริมความดีและ ห้ามปรามความชั่ว บอกถึงมารยาทและสื่อต่างๆในการเผยแพร่ศาสนา
 •  เปิดเผยรูปแบบของศัตรูอิสลามเพิ่อการตอบโต้อย่างถูกต้อง
 •  ควรเลือกโรงเรียนและครูที่เหมาะสมและดีเยี่ยม
 •  ส่งเสริมทำความดีต่อ บิดามารดา และเชื่อมสัมพันธ์ เครือญาติ 

คนรับใช้ 

 •  เป็นแบบอย่างที่ดี เชื่อมสัมพันธ์ นอบน้อมถ่อมตนกำชับในเรื่องศาสนา
 •  ส่งเสริมการเรียนในเรื่องศาสนา
 •  แจกหนังสือ ซีดีเกี่ยวกับศาสนาในภาษาของเขาเอง

 

การรวมตัวของสตรี 

 •  มีกิจกรรมเฉพาะสตรี ครอบครัว
 •  ใช้เวลานำเสนอ คำพูดชี้แนะเล็กๆน้อยๆ
 •  นำแบบอย่างชีวิตของบุคคลที่ดีมาปฏิบัติ
 •  จัดการแข่งขัน ทางวิชาการศาสนา และ วัฒธรรมต่างๆ
 •  จัดสัมมนาเชิง พูดคุยสภาพแวดล้อมและ เหตุการณ์ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก

 

สถานที่ทั่วไป เฉพาะสตรี ตลาด โรงพยาบาล

   ♥ แจกหนังสือ ซีดี เทปบรรยาย แผ่นผับต่างๆเกี่ยวกับความรู้ชี้แนะสำหรับผู้หญิงในสถานที่ทั่วไป

   ♥ การประกาศเกี่ยวกับการบรรยายทั่วไปที่มีประโยชน์ 

   ♥ ตั้ง วาง หนังสือในสถานที่สำคัญ จุดรอรถ เช่น โรงพยาบาล 

 

ติดประกาศ

   ♥ การประกาศมีการอธิบายหนังสือเล่มนั้น เล่มนี้ นี้คือโอกาสในการช่วยเหลือศาสนา

   ♥ บอกหัวข้อชัดเจน ให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวศาสนา


    ♥ ระวังข้อผิดพลาดที่ถูกกุขึ้น เช่น ข่าวลือต่างๆ


   ♥ ขี้แจ้ง ข้อผิดพลาดของการเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ไม่ดี เช่น กลุ่มคนที่ต่อต้านอิสลาม ขจัดข้อสงสัย เคลือบแคลงเกี่ยวกับมุสลิมโดยเฉพาะ ผู้นำและผู้รู้


   ♥ แนะนำ ชี้แนะความคิดเห็นตามหนังสือพิมพ์ ทีวี