พวกท่านทิ้งอะไรไว้ให้ลูกบ้าง !
  จำนวนคนเข้าชม  989


ก่อนตายพวกท่านทิ้งสิ่งใดให้ลูก ๆ บ้าง !

 

อุมมุ อั๊ฟว์ แปลและเรียบเรียง
ทีมา : facebook 

 

         หัวใจอาจกำลังเหนื่อยอ่อนท้อแท้กับการอบรมดูแลลูก อาจเหนื่อยหน่ายถอดใจกับความดือรันไมเ่ชื่อฟังคำสั่ง จนส่งผลให้พ่อแม่รู้สึกเป็นกังวลกลุ้มอกกลุ้มใจ 

 

อิมาม อิลนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า


     “
แท้จริงแล้ว มีความผิดบางประการ ที่ไม่มีสิ่งใดจะลบล้างปลดเปลืองมันออกไปได้ นอกจาก ด้วยกับความกลัดกลุ้ม กังวลใจเก่ียวกับลูกหลานเท่านั้น

 


     ขอแสดงความยินดี... แด่ทุกคนที่เอาใจใส่ให้ความสำคัญกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้อยู่ในสิ่งที่ อัลลอฮฺทรงรักและพอพระทัย
     ขอแสดงความยินดี...แด่พวกท่าน นั่นคือหนทางในการลบล้างความผิดบาปของพวกท่าน 
หากลูกหลานมีเรืองที่ทำให้รู้สึก เหนื่อยล้าในการดูแลเลี้ยงดูแล้ว ก็จงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิด 

 

ท่านมุกอต้ิล อิบนิ ซุฟยาน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ได้เข้า ไปพบกับค่อลีฟะฮฺอัลมันซูรในวันที่ท่านได้รับการทำสัตยาบัน 

ท่านอัลมันซูรกล่าวว่าโปรดตักเตือนกระผมด้วย

ท่านมุกอต้ิล อิบนิ ซุฟยาน “จะให้ฉันเตือนท่านในสิ่งท่ีฉันเห็น หรือในสิ่งท่ีฉันได้ยินมา? ”

ท่านอัลมันซูรกล่าวว่า “ในสิ่ง ท่ีท่านเห็น

ท่านมุกอต้ิล อิบนิ ซุฟยาน 

     “ โอ้ อะมีรุ้ลมุอฺมินีน แท้จริง ท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอาซีซ มีลูก ๑๑ คน ท่านได้ทิ้งมรดกไว้ เพียง ๑๘ ดีนารเท่านั้น เหรียญถูกนําไปใช้ในการจัดการศพ อีก เหรียญ สำหรับนําไปซื้อหลุมฝังศพ ส่วนที่เหลือนําไปจัดการแจกจ่ายให้แก่ลูกๆ ของท่าน

     "ส่วนท่านฮิชาม อิบนุ อับดุลมาลิก มีลูก ๑๑ คน แต่ละคนมีส่วนได้รับมรดกกันคนละ ล้านดีน้าร" 

     ขอสาบานต่อ อัลลอฮฺ โอ้อมีรุ้ลมุอฺมินีน วันหนึ่งฉันได้เห็น กับตาว่า ลูกของท่านค่อลีฟะฮฺอุมัร อิบนุ อับดุลอาซีซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ได้บริจาคม้าศึก เพื่อต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ เป็นจำนวน ๑๐๐ ตัว ขณะที่ลูกของค่อลีฟะฮฺ ฮิชาม อิบนุ อับดุลมาลิก เที่ยวขอทานอยู่ในตลาด

 

     มีผู้ถามท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอาซีซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ขณะที่ท่านใกล้จะสิ้นใจว่าท่านทิ้งสิ่งใดไว้ให้ลูกๆ บ้างหรือท่านอุมัร ? ” 

     ท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอาซีซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า “ ฉันทิ้งการยำเกรงต่อ อัลลอฮ์ ไว้ให้พวกเขา หากว่า พวกเขาเป็นคนดี อัลลอฮฺ ตะอาลา จะทรงคุ้มครองดูแลบรรดาคนดี และหากว่าพวกเขาไมใ่ช่คนดี ฉันก็จะไม่ทิ้งสิ่งท่ีจะส่งเสริมพวกเขาให้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ ตะอาลา เป็นอันขาด” 

 

คิด สักนิดว่า ...!


     ยังมีอีกหลายต่อหลายคนท่ีปากกัดตีนถีบ ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อสร้างหลักประกันอนาคตของลูกๆ เพียงเพราะคิดว่า หากมีเงิน อยู่ในมือพวกเขาหลังจากที่ตัวตายไปแล้ว พวกเขาจะได้สุขสบาย แต่กลับหลงลืมความสุขสบายอันยิ่งใหญท่ีอัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า 

 

َولَیخش ٱلِذیَن لْو تَركوا ِمْن خلِفهْم ذ ِّر َّیة ِضَٰعفا 

 

خاُفوْا َعلَیهم َفْلی َّتُقوْا ٱالله وْلیُقولُوْا َقوًلا سِدیًدا 

 

 

และพึงหวั่นเกรงเถิด บรรดาผู้ที่หากพวกเขาละทิ้งทายาทท่ียังอ่อนแอ อยู่ไว้เบื้องหลังของพวกเขา 

ซึ่งพวกเขากลัวว่า จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพวกเขา

ดังนั้น พวกเขาจงเกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด และจงกล่าว วาจาอย่างเท่ียงตรงเถิด” 

 

 

 


๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗