ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย....
  จำนวนคนเข้าชม  1331

ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย

 

อุมมุอัฟว์ แปลและเรียบเรียง

 

          รายงานจากท่านอบีซัร  อัลฆิฟารีย์ ร่อฎิยัลลอฮฺอันฮฺ จากท่านนบีดังที่ท่านได้รายงาน จาก อัลลอฮฺ อัซซะวะญัล ว่า พระองค์ได้ตรัสว่า : 

 

      ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย 

 แท้จริง ข้าได้ห้ามการอธรรม แก่ตัวของข้าเอง  

 และข้าได้ทำให้มันเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้า 

 ดังนั้น พวกเจ้าจงอย่าได้อธรรมต่อกันเลย 

 

       ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย 

พวกเจ้าทั้งหมดล้วนคือผู้หลงผิด นอกจากผู้ที่ข้าได้นำทางแก่เขา 

 ดังนั้น พวกเจ้าจงขอทางนำจากข้า ข้าย่อมชี้นำทางแก่พวกเจ้า 

 

    ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย

 พวกเจ้าทั้งหมดล้วนเป็นผู้หิวโหย  นอกจากผู้ที่ข้าได้ให้อาหารแก่เขา

 ดังนั้น พวกเจ้าจงขอเครื่องบริโภคจากข้า  ข้าจะให้เครื่องบริโภคแก่พวกเจ้า 

 

     ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย 

พวกเจ้าทั้งหมดล้วนเปลือยเปล่าไร้เครื่องนุ่งห่ม นอกจากผู้ที่ข้าได้ให้เสื้อผ้าอาภรณ์แก่เขา  

ดังนั้น พวกเจ้าจงขอเครื่องนุ่งห่มจากข้า ข้าจะให้เครื่องนุ่งห่มแก่พวกเจ้า  

  

     ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย 

แท้จริง พวกเจ้ากระทำผิด ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

และข้าจะอภัยโทษให้ในความผิดทั้งหลาย  

ดังนั้น พวกเจ้าจงขออภัยโทษจากข้า  ข้าจะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า 

 

     ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย  

แท้จริง พวกเจ้าไม่อาจบรรลุถึงภัยอันตรายของข้า จนทำให้พวกเจ้าทำอันตรายใดๆ แก่ข้าได้

และพวกเจ้าไม่อาจบรรลุถึงคุณูประการของข้า จนทำให้พวกเจ้าให้คุณใดๆ แก่ข้าได้ 

 

     ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย

มาตรแม้นว่าคนแรกของพวกเจ้า กระทั่งคนสุดท้ายของพวกเจ้า 

ทั้งจากเหล่ามนุษย์และญินของพวกเจ้าต่างมีความยำเกรง

ดังเช่นชายคนหนึ่งที่มีหัวใจยำเกรงอย่างที่สุดแล้วไซร้  

มันก็มิได้ช่วยเพิ่มอำนาจให้แก่ข้าแต่ประการใด 

 

       ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย 

มาตรแม้นว่าคนแรกของพวกเจ้า กระทั่งคนสุดท้ายของพวกเจ้า 

ทั้งจากเหล่ามนุษย์และญินของพวกเจ้า ต่างมีความเลวทราม

ดังเช่นชายคนหนึ่งที่มีหัวใจโฉดชั่วเลวทรามมากที่สุดแล้วไซร้  

มันก็มิได้บั่นทอนอำนาจของข้าลงแต่ประการใด 

 

          ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย

มาตรแม้นว่าคนแรกของพวกเจ้า กระทั่งคนสุดท้ายของพวกเจ้า 

ทั้งจากเหล่ามนุษย์และญินของพวกเจ้า ต่างยืนอยู่ ณ ที่แห่งเดียวกัน 

แล้วได้วิงวอนขอต่อข้าในคราวเดียวกันทั้งหมด 

และข้าก็ได้ให้แต่ละคน ตามแต่ที่พวกเขาวิงวอนขอแล้วไซร้ 

มันก็มิได้ทำให้สิ่งที่ข้ามีอยู่ลดน้อยพร่องลงแต่ประการใด  

นอกเสียจากจะเป็นเช่นน้ำทะเลที่พร่องหายไป เมื่อมีเข็มจุ่มลงไปเท่านั้น

(คือ ไม่ได้ลดหายไปแม้แต่น้อย) 

 

     ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย 

แท้จริง เหล่านั้น คือผลงานของพวกเจ้า ที่ข้าได้คิดคำนวณไว้สำหรับพวกเจ้า 

ภายหลังจากนั้น ข้าจะตอบแทนมัน อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

" ดังนั้น ผู้ใดที่ได้พบกับสิ่งที่ดี  เขาก็จงสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺเถิด 

 และหากผู้ใดพบอื่นจากนี้ ก็จงอย่าได้ตำหนิใคร นอกจากตัวของเขาเองเลย  

 

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)