ทรัพย์สินของอัลลอฮ์​...ริสกีที่ฮาลาล
  จำนวนคนเข้าชม  2646

ทรัพย์สินของอัลลอฮ์​...ริสกีที่ฮาลาล

 

เพจวันละหนึ่งความคิด...แปล

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า: "ฉันจะบอกคำพูดหนึ่งแก่พวกท่าน พวกท่านจงจดจำเอาไว้ให้ดี แท้จริง โลกดุนยานี้มีไว้สำหรับคน 4 จำพวก ได้แก่

 

     ♣- บ่าวที่อัลลอฮฺได้ประทานทรัพย์สินและวิชาความรู้ให้แก่เขา แล้วเขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺในสิ่งนั้น ทั้งในทรัพย์สินและในความรู้  

     เขา (ใช้มัน) ติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติ และทั้งในทรัพย์สินและในความรู้ เขารู้ถึงสิทธิของอัลลอฮฺ ดังนั้น บ่าวผู้นี้จึงอยู่ในสถานะที่ประเสริฐสุด

 

     ♣- และบ่าวอีกคนหนึ่ง ที่อัลลอฮฺได้ประทานความรู้ให้แก่เขา แต่พระองค์ไม่ได้ประทานทรัพย์สินให้แก่เขา แต่เขามีเจตนาที่สัจจริง

     เขากล่าวว่า : "หากว่าฉันมีทรัพย์ ฉันจะทำในสิ่งที่คนนั้นทำ"ดังนั้น ชายผู้นี้จึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของเขา ผลบุญของคนทั้งสองจึงเท่าเทียมกัน

 

     ♣- และบ่าวอีกคนหนึ่ง ที่อัลลอฮฺได้ประทานทรัพย์สินแก่เขา แต่ไม่ได้ประทานความรู้ให้แก่เขา 

     เขามัวเมาอยู่กับทรัพย์สมบัติของเขาโดยปราศจากความรู้ และไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าของเขา ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขา  ไม่ใช้มันในการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติของเขา และไม่รู้ในสิทธิของอัลลอฮฺที่พึงกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขา ดังนั้น ชายผู้นี้จึงอยู่ในสถานะที่ชั่วช้าเลวทรามที่สุด

 

     ♣- และบ่าวอีกคนหนึ่ง อัลลอฮฺไม่ได้ประทานทรัพย์สิน และความรู้ให้แก่เขา

     แล้วเขากล่าวว่า : "หากว่าฉันมีทรัพย์ ฉันจะทำในสิ่งที่คนนั้นทำ" ชายผู้นี้จึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของเขา ดังนั้น บาปของคนทั้งสองจึงเท่าเทียมกัน

 

(บันทึกโดยอิมาม อัตติรมีซีย์)

 

 

     ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     " แท้จริง วิญญาณอันบริสุทธิ์ (ญิบรี้ล) ได้นำวะฮีย์ มาบอกแก่ฉันว่า

      แท้จริง ไม่มีชีวิตใดจะจบชีวิตลง จนกว่ากำหนดอญัลจะครบถ้วนสมบูรณ์ และจนกว่าจะได้ริซกีอย่างครบถ้วน (ไม่มากหรือน้อยไปกว่านั้น)

     ดังนั้น พวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด จงเสาะแสวงหา (ริสกี) กันอย่างดีเถิด 

     คนหนึ่งคนใดในพวกท่าน อย่าได้ให้ความล่าช้าจากการได้มาของริซกี ทำให้พวกท่านแสวงหา (ริสกี) ด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮฺเลย 

     เพราะแท้จริงแล้ว สิ่งที่มีอยู่ ณ ที่อัลลอฮฺ (ความผาสุกทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ) จะได้มาก็ด้วยกับการภักดีเชื่อฟังพระองค์เท่านั้น"

 

(ศ่อฮีฮุตตั๊รฆีบ)

 

 

     มีชายคนหนึ่งมาหาท่านอะลี ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ  และกล่าวว่า :"ท่านอมีรุลมุอฺมินีน แท้จริง ฉันไร้ความสามารถ ที่จะไถ่ตัวให้เป็นไท"

      ท่านอะลี กล่าว่า :  "จะให้ฉันจะสอนถ้อยคำบางคำที่ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เคยสอนฉันเอาไว้ไหม?

      หากท่านมีหนี้สินเท่าภูเขาลูกมหึมา อัลลอฮฺจะทรงจัดการให้แทนท่าน ท่านจงกล่าวว่า :

 

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاك

(อัลลอฮุมมักฟินี บิหะลาลิกะ อัน หะรอมิกะวะอัฆนินี บิ ฟัฎลิกะ อัมมัน สิวากะ)

"โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงทำให้ข้าพระองค์เพียงพอด้วยกับสิ่งที่หะล้าล เพื่อที่จะได้ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่หะรอม, 

และขอพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์มั่งมี ด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์โดยไม่ต้องพึ่งพิงใครอื่นจากพระองค์เลย"

 

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมิซีย์)

 

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยิวะซัลลัมกล่าวว่า :"แท้จริงการบริจาคทานนั้นจะดับความร้อนระอุของหลุมฝังศพให้พ้นไปจากผู้ที่อยู่ในหลุมนั้น"

     รายงานจากท่านสะอฺด์ อิบนิ อุบาดะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า :"ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺครับ มารดาของผมได้เสียชีวิตไปแล้ว ผมจะทำศ่อดาเกาะฮฺ (บริจาคทาน) แทนนางได้หรือไม่ครับ?

ท่านตอบว่า : " ได้สิ "

ฉันถามต่อว่า : "แล้วศ่อดาเกาะฮฺใดกันที่ประเสริฐที่สุดครับ?"

ท่านตอบว่า :  " คือการให้น้ำ "

 

(ซิลซิละฮฺ อัศศ่อฮีฮะฮฺ 3481)

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة"(رواه البخاري)

     "แท้จริง จะมีผู้คนที่เข้าไปร่วมสังฆกรรมในทรัพย์สินของอัลลอฮฺ*โดยปราศจากสิทธิ์อันชอบธรรม ดังนั้น ในวันกิยามะฮฺ สำหรับพวกเขาแล้ว คือ ไฟนรก"

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์)

     * เช่น ทรัพย์สินของเด็กกำพร้า ทรัพย์สินวะกัฟ หรือเข้าไปถือครองผลประโยชน์ในสิ่งที่เป็นสาธารณะสมบัติมาเป็นของตนเอง เป็นต้น

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^