...คน ที่ ดี ที่ สุด...
  จำนวนคนเข้าชม  2497

...คน ที่ ดี ที่ สุด...

 

คอเฏ็บ อับดุลสลาม เพชรทองคำ

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้เราให้มีอัตตักวา ก็คือให้เรามีความยำเกรงต่อพระองค์ เพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น หากมีอยู่ในหัวใจของเราแล้ว มันก็จะเป็นเสมือนกำแพงที่ขวางกั้นเรา ไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นมะอ์ศิยะฮฺ สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และมันก็จะเป็นแรงผลักดันเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอะมัลศ่อลิหฺต่างๆ 

 

          ซึ่งผลสุดท้ายของการที่เรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั่นก็คือ การที่เราได้ปกป้องตัวของเราเองให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ และเรายังได้รับชีวิตที่ดีงามในโลกดุนยานี้ และในโลกอาคิเราะฮฺ เราก็จะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวนสวรรค์ของพระองค์ และสิ่งพิเศษ ๆมากมายที่อยู่ภายในสวนสวรรค์นั้นอย่างตลอดกาล

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย อัลหะดีษ (เศาะหิหฺ ) ในบันทึกของอิมามอิบนุมาญะฮฺ รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุลอ๊าศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา รายงานว่า

 

     ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามว่า أيُّ الناسِ أفضلُ คนประเภทใดเป็นคนที่ดีที่สุด ?

     ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ตอบว่า “كلُّ مخمومِ القلبِ ، صدوق اللِّسانِ คนที่ดีที่สุด คือ ทุกคนที่มีหัวใจมัคมูม مخمومِ และ มีลิ้นที่เศาะดู๊ก صدوق

     บรรดาเศาะฮาบะฮฺ กล่าวว่า صدوقُ اللِّسانِ نعرِفُه فما مخمومُ القلبِ ؟ คำว่า صدوق اللِّسانِ เศาะดูกุลลิซานคือ ลิ้นที่มีแต่สัจจะนั้น เป็นคำที่เราเข้าใจ แต่คำว่า مخمومُ القلبِ มัคมูมุลก็อลบ์ นั้นคืออะไรครับ ?

     ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ตอบว่า มัคมูมุลก็อลบ์นั้นคือหัวใจที่ هو التقيُّ النقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ ولا غِلَّ ولا حسدَ

     มัคมูมุลก็อลบ์ นั้นก็คือ  هو التقيُّ النقيُّ หัวใจที่มีอัตตักวา มีความสะอาดบริสุทธิ์.. لا إثمَ فيه ไม่มีบาปอยู่ในหัวใจเลย..  ولا بغيَ ไม่กดขี่ข่มเหงรังแกใคร ..  ولا غِلَّ ไม่คดโกงใคร .. ولا حسدَ และไม่อิจฉาริษยาใคร

 

 

     ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

     ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบคำถามบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่ถามว่า คนที่ดีที่สุดคือคนประเภทใด ? 

     ท่านเราะซูลุลลอฮฺตอบว่า คือ ทุกคนที่มี صدوق اللِّسانِ เศาะดูกุลลิซาน ก็คือ ลิ้นที่มีแต่สัจจะ หมายถึง เป็นคนที่พูดแต่ความจริง ไม่มีคำพูดที่ตลบตะแลง ไม่พูดโกหกพกลม ไม่ใช่คนที่ปลิ้นปล้อนหลอกลวง

 

อีกทั้งยังต้องมี.....

 

      มัคมูมุลก็อลบ์ นั่นคือ มีหัวใจที่มีอัตตักวา ก็คือ หัวใจของผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงในทุก ๆสภาพ สภาพนั่ง สภาพเดิน สภาพยืน สภาพทำงาน ทุก ๆ อิริยาบถอยู่ในความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา.. มีความยำเกรงต่อพระองค์ทั้งในที่ลับและในที่เปิดเผย อยู่คนเดียวก็ยำเกรง อยู่ในที่สาธารณะก็ยำเกรง ยำเกรงต่อพระองค์ในทุก ๆสถานที่

 

      มัคมูมุลก็อลบ์ เป็นหัวใจที่ قَلۡبٖ سَلِيمٖ คือหัวใจที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นหัวใจที่ไม่มีโรค คือไม่มีโรคชิริกหรือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา .. ไม่มีโรคนิฟากหรือการหน้าไหว้หลังหลอก .. ไม่มีโรคริยาอ์ คือโรคแห่งการโอ้อวด เป็นหัวใจที่มีแต่อัลอิคลาศ คิดดี เนียตดี ปฏิบัติดี อยู่แต่ในกรอบของบทบัญญัติศาสนา ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้น

 

      มัคมูมุลก็อลบ์ เป็น หัวใจที่ไม่คิดทำบาป เพราะเป็นหัวใจของผู้ที่พยายามปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา โดยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์อย่างสุดกำลังความสามารถ และในขณะเดียวกันก็ละเว้น และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามโดยสิ้นเชิง ...

     ด้วยเหตุนี้ การยำเกรงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขา ไปควบคุมพฤติกรรมของเขา ไม่ให้เขาคิดทำบาป แต่ให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความถูกต้อง และดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของบทบัญญัติศาสนา

 

      มัคมูมุลก็อลบ์ ยังเป็นหัวใจที่ไม่คิดกดขี่ข่มเหงรังแกใคร แล้วก็ไม่คิดคดโกงใคร เพราะทั้งการกดขี่ข่มเหงรังแก และการคดโกงนั้น มันเป็น الظُّلْمَ เป็นการอธรรมต่อผู้อื่น ...ซึ่งการอธรรมต่อผู้อื่น ก็คือการที่เราไปล่วงละเมิด ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น หรือล่วงเกินทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น ไปลักขโมยเขา หรือไปโกงเขา หรือล่วงเกินร่างกายผู้อื่น เช่น ไปทำร้ายร่างกายเขา ไปชกต่อยเขา ทำให้ผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำ หรือคำพูดของเรา 

     หรือทำให้ผู้อื่นไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับความยุติธรรม ตามที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดบทบัญญัติเอาไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามเราอธรรมต่อผู้อื่น และเป็นเรื่องที่ท่านเราะซูลุลลอฮฺได้ตักเตือนไว้ว่า ใครที่กดขี่ข่มเหงรังแกผู้อื่น หรือคดโกงผู้อื่น เขาผู้นั้นจะประสบกับความมืดมิดในวันกิยามะฮฺ

     อัลหะดีษ ในบันทึกของอิมามมุสลิม รายงานจากท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

 

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتٌ يَومَ القِيامَةِ،

พวกท่านจง(ยำเกรงอัลลอฮฺ โดยการ)ออกห่างจากการอธรรมเถิด ..แท้จริง การอธรรมนั้นจะนำไปสู่ความมืดมิดในวันกิยามะฮฺ

 

     นั่นก็คือ นำไปสู่การเป็นคนล้มละลายในวันกิยามะฮฺ ...ซึ่งคนที่ล้มละลายในวันกิยามะฮฺก็คือ คนที่เขาเสียชีวิตไปในสภาพที่มีอะมัลศ่อลิหฺที่เขาลงทุนลงแรงทำไว้ตั้งมากมายก่ายกองติดตัวไปในวันกิยามะฮฺ แต่การดำเนินชีวิตในโลกดุนยาของเขา เขาได้ไปอธรรมต่อผู้อื่น ไปกดขี่ข่มเหงรังแกคนนั้น ไปคดโกงคนนี้ ไปล่วงเกินสิทธิของคนโน้น จนไปถึงวันกิยามะฮฺ อะมัลศ่อลิหฺต่าง ๆของเขาก็ต้องถูกนำไปชดใช้ ไปคืนสิทธิให้กับเจ้าของสิทธิที่เขาได้ไปอธรรมต่อผู้อื่น จนเมื่ออะมัลศ่อลิหฺของเขาถูกคืนสิทธิไปจนหมดเกลี้ยงแล้ว แต่ปรากฏว่า เขายังชดใช้ไม่หมด เพราะเขาไปอธรรมต่อผู้อื่นไว้มากมาย อย่างนี้ ความชั่วความผิดของผู้อื่นที่เขาได้ไปอธรรมไว้ ก็จะถูกโยนมาบนหลังของเขา ให้เขาต้องแบกรับไว้แทน แล้วเขาก็จะถูกโยนลงไปในไฟนรก

     ดังนั้น มัคมูมุลก็อลบ์ จึงเป็นหัวใจที่ไม่กดขี่ข่มเหงรังแกใครต่อใครตามอำเภอใจ เพราะเกรงว่าตัวเองจะต้องถูกคืนสิทธิในวันกิยามะฮฺ

     อัลหะดีษ ในบันทึกของอิมามมุสลิม รายงานจากท่านอะบูหุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่า ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า

 

لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أهْلِها يَومَ القِيامَةِ، حتَّى يُقادَ لِلشّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشَّاةِ القَرْناءِ

     “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า สิทธิต่างๆที่เขาถูกละเมิดไป จะกลับมาสู่เจ้าของสิทธิอย่างครบถ้วนในวันกิยามะฮฺ จนแม้กระทั่งแกะที่ไม่มีเขา( แล้วมันถูกแกะที่มีเขาทำร้าย ขวิดมันในโลกดุนยา พอไปถึงวันกิยามะฮฺ ) มันก็ยังได้รับการชดใช้สิทธิจากแกะตัวที่มันมีเขา

 

     นี่ก็คือ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบแด่บ่าวของพระองค์ ..เรื่องของการคดโกงก็เช่นเดียวกัน มัคมูมุลก็อลบ์ จะเป็นหัวใจที่ไม่มีเรื่องของการคดโกงอยู่ในนั้น เพราะนอกจากเกรงกลัวว่าจะถูกคืนสิทธิแล้ว ยังกลัวว่าจะได้รับการลงโทษที่ร้ายแรงอีกด้วย

     อัลหะดีษ ในบันทึกของอิมามอัลบุคอรีย์ และอิมามมุสลิม รายงานจากท่านหญิง อาอิชะฮฺ อุมมุลมุอ์มินีน เราะฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่า ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า

 

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

 

     “ผู้ใดคดโกงที่ดินมาเพียงแค่หนึ่งคืบ(เท่านั้น) (แต่การลงโทษที่เขาจะได้รับ กลับเป็นการที่ลงโทษที่หนักหน่วงมาก นั่นก็คือ)แผ่นดินเจ็ดชั้นจะพันคอเขา

 

     ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ประการสุดท้าย

 

     ♥ มัคมูมุลก็อลบ์ ที่ท่านเราะซูลุลลอฮฺได้กล่าวไว้ในอัลหะดีษบทนี้ ก็คือ เป็นหัวใจที่ไม่อิจฉาริษยาใคร ซึ่งท่านเราะซูลุลลอฮฺได้ให้เราระวังการอิจฉาริษยา เพราะมันจะกัดกินความดีของเรา

     อัลหะดีษ (เศาะหิหฺ ) ในบันทึกของอิมามอะบูดาวูด รายงานจากท่านอะบูหุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะซูลูลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า

 

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ .

     “พวกท่านจงระวังการอิจฉาริษยา เพราะแท้จริง การอิจฉาริษยานั้นจะกัดกินความดีทั้งหลาย เสมือนดั่งไฟที่กลืนกินไม้ฟืน (หรือหญ้าแห้ง )”

 

     ดังนั้น การอิจฉาริษยาจึงเป็นโรคร้ายในหัวใจ เป็นต้นเหตุของความไม่ดีไม่งามในหัวใจ เป็นต้นเหตุของความเสียหายในสังคม เพราะทำให้เกิดการบาดหมางระหว่างผู้คนในสังคม ไม่มีความหวังดีต่อผู้อื่น เพราะไม่อยากเห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับผู้อื่น มีความหวัง มีความปรารถนาอยากให้ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่ผู้อื่นได้หมดสิ้นไป แม้ว่าความโปรดปรานนั้นจะกลับมาสู่ตัวของผู้อิจฉาริษยาหรือไม่ก็ตาม.. นะอูซุบิลลาฮฺ มินซาลิก

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย จากเรื่องราวของอัลหะดีษที่กล่าวมาข้างต้น เราลองมาสำรวจตัวของเราดูว่า เรามีคุณลักษณะของคนที่ดีที่สุดตามที่ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้สักหนึ่งข้อไหม ? 

          หรือมีสองข้อ หรือมีครบทุกข้อ หรือไม่มีเลย ..เป็นเรื่องที่เราต้องพึงประเมินตัวเอง นั่นก็คือ เรื่องของหัวใจที่มีความยำเกรง หัวใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ ไม่คิดทำบาป ไม่คิดกดขี่ข่มเหงรังแกใคร ไม่คิดคดโกงใคร และไม่อิจฉาริษยาใคร รวมถึง เป็นคนที่มีคำพูดที่มีแต่ความสัจจริง .. อันเป็นคุณลักษณะของคนที่ดีที่สุดที่ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำสั่งสอนเราไว้ ...จึงได้นำมาเสนอเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเรา ทั้งตัวผู้พูดเองและท่านทั้งหลาย

 

          สุดท้ายนี้ ขออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดช่วยเหลือให้เราทุกคนเป็นผู้ที่มัคมูมุลก็อลบ์ เศาะดูกุลลิซาน مخمومِ القلبِ ، صدوق اللِّسانِ ด้วยเถิด

 

 

( คุฏบะฮฺวันศุกร์ มัสญิดดารุลอิหฺซาน บางอ้อ )