♥ โ อ้ ลู ก รั ก ! ♥
  จำนวนคนเข้าชม  121

  โ อ้ ลู ก รั ก

 

เพจบันทึกฮัก...แปลเรียบเรียง

 

ท่านลุกมาน อิบนิ ฮะกีม ได้สอนลูกของท่านว่า:

 

"โอ้ลูกรัก!  สิ่งแรกในดุนยานี้ที่เจ้าควรยึดไว้ให้มั่น

คือ ภรรยาที่ดี และเพื่อนที่ดี

เจ้าจะรู้สึกผ่อนคลายกับภรรยาที่ดี เมื่อเจ้าเข้าหานาง

และเจ้ารู้สึกผ่อนคลายกับเพื่อนที่ดี เมื่อเจ้าออกไปหาเขา"

 

 

 

ชัยคฺ มุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด อัลมุคตาร -ฮะฟิซ่อฮุลลอฮฺ- 

 

"ลูกๆจะเป็นคนดีหรือไม่อยู่ที่พ่อแม่เป็นประการสำคัญ 

ขึ้นอยู่กับกิริยาท่าทาง การแสดงออก และการนิ่งเงียบของท่าน 

ขึ้นอยู่กับคำพูดและการกระทำต่างๆของท่าน

เมื่อใดที่ลูกเห็นท่านเกรงกลัวอัลลอฮฺ  เขาก็จะเกรงกลัวพระองค์ 

เมื่อเขาเห็นท่านยำเกรงพระองค์ เขาก็จะให้ความยิ่งใหญ่และยำเกรงต่อพระองค์ 

เมื่อเขาเห็นท่านละหมาด เขาก็จะรักษาละหมาด

เมื่อเขาเห็นท่านเป็นคนดี เขาก็จะเป็นหนึ่งในคนดีของสังคม และเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ

     แบบอย่างที่ดีเปรียบประหนึ่งตะเกียงที่คอยส่องสว่างให้แก่ลูกหลาน เปรียบประหนึ่งทางนำที่คอยให้แสงนำทางแก่หัวใจของพวกเขา

     การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีควรประกอบไปด้วยคำพูดที่ดีมีประโยชน์ คำชี้แนะ ปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

     และจงรำลึกเมื่อท่านลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของท่าน โดยสั่งสอนเขาว่า

"โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮฺ เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความผิดมหันต์อย่างแน่นอน" 

(ลุกมาน:13)

ส่วนหนึ่งจากคุตบะฮฺ (ลูกที่ศอและฮฺ) 

 

 

 

อิหม่าม อัลบานีย์ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

"จงส่งเสริมให้ลูกๆไปละหมาดที่มัสยิด และสนับสนุนให้พวกเขาท่องจำอัลกุรอ่าน

เพราะท่านจะได้รับผลบุญ ดังเช่นที่พวกเขาได้รับ"

 

 

 

ฮะซัน อัลบัศรีย์ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

     ชายคนหนึ่งถามท่านฮะซัน อัลบัศรีย์ -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ- ถึงคำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า: 

 ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين﴾ 

"โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์โปรดประทานให้กับเรา ซึ่งคู่ครองและลูกหลานอันเป็นที่รื่นรมย์แก่สายตาด้วยเถิด"

 

     คำว่า 'ที่รื่นรมย์' ในที่นี้คืออะไรครับ? และเราจะได้รับในดุนยาหรืออาคิเราะฮฺครับ?

     ท่านตอบว่า: 'ที่รื่นรมย์'ในที่นี้ หมายถึง ในดุนยา

     ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ การที่บ่าวคนหนึ่งได้เห็นลูกของเขาเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺ ไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่ 'รื่นรมย์แก่สายตา' ผู้ศรัทธา มากไปกว่าการได้เห็นผู้เป็นที่รักของเขาเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺอีกแล้ว"

"فتــح الــباري لابـن حــجر  (جـ٨ / صـ ٤٩١)"

 

 

 

อิบนิล ก็อยยิม -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

     "ส่วนใหญ่แล้วที่ลูกเสียคนก็เพราะพ่อแม่ เพราะการปล่อยปละละเลยในการอบรมเลี้ยงดู ละทิ้งหน้าที่การอบรมสั่งสอนในสิ่งที่เป็นฟัรฎูและซุนนะฮฺของศาสนา"

تحفة المودود لابن القيم

 

 

 

อิบนิ อุษัยมีน -ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

"การอบรมเลี้ยงดูลูกมีสองวิธี วิธีทางทฤษฎี และ วิธีการปฏิบัติ

 

วิธีทางทฤษฎี

 

     คือ การอบรมลูกให้มีกิริยามารยาทอันดีงามและส่งเสริมให้ปฏิบัติอิบาดะฮฺควบคู่กันไป โดยใช้สื่อในการอบรมเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือ วิดีโอ มีครอบครัวจำนวนไม่น้อยที่ได้รับฮิดายะห์(การชี้นำ) จากการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องและปลอดภัย

 

ส่วนวิธีการปฏิบัติ

 

     คือ ตัวท่านเองจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดะฮฺ หรือ จรรยามารยาทอันประเสริฐ สอนลูกๆในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อที่พวกเขาจะได้เคยชินกับสิ่งที่ท่านกระทำ ทั้งเรื่องอิบาดะฮฺและมารยาทอันดีงาม ด้วยเหตุนี้เองบทบัญญัติอิสลามจึงส่งเสริมให้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่ดี และกำชับให้ออกห่างจากเพื่อนที่ไม่ดี"

  

 

 

•┈┈ ••••••✦✿✦•••••• ┈┈•