10 วันของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  89

10 วันของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงบรรจุความถวิลหา บ้านของพระองค์ (บัยติ้ลลาฮิ้ลฮะรอม)ไว้ในหัวใจของปวงผู้ศรัทธา เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถกระทำได้ทุกปี

     พระองค์จึงทรงทำให้เทศกาลแห่ง 10 วันของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ  เป็นจุดร่วมที่มีหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และผู้ที่ไม่ได้เดินทาง

     ดังนั้น คนที่ไม่สามารถทำฮัจญ์ได้ เขาสามารถปฏิบัติการงานในบ้านของตัวเองในช่วง 10 วันนี้ได้ ซึ่งถือเป็นการงานที่ประเสริฐกว่าการทำญิฮาด (ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ) และการญิฮาดนับว่าประเสริฐกว่าการทำฮัจญ์ !

 

 

 

- อิมาม อิบนิ หะญัร อัลอัสก่อลานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริง ในแต่ละวันของ ๑๐ วันแรกในเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้น มีความประเสริฐกว่าบรรดาวันอื่นๆ ทั้งหมดในรอบปี ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ใช่วันศุกร์ 

     และสำหรับวันศุกร์ในช่วง ๑๐ วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้น นับว่าประเสริฐกว่าวันศุกร์อื่นๆ ทั้งหมด เนื่องเพราะวันนั้นๆ ได้ประมวลไว้ ซึ่งความประเสริฐถึงสองประการในวันเดียวกัน

[فتح الباري٤٦٠/٢]

 

 

 

- อิมาม อิบนิ ร่อญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     การกระทำที่เป็นสุนัต (นะวาฟิล) ในช่วง ๑๐ วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้น 

     ประเสริฐกว่าการกระทำที่เป็นสุนัต ในช่วง ๑๐ คืน (สุดท้าย) ของเดือนรอมฎอน

     เช่นเดียวกันกับการกระทำที่เป็นฟัรฎู ในช่วง ๑๐ วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ จะได้รับภาคผลทบเท่าทวีคูณ  มากยิ่งกว่าการทำฟัรฎูที่ได้ผลบุญทวีคูณในเดือนอื่นๆ

(ฟัตฮุ้ล บารีย์ 16/9)

 

 

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"บรรดาวันต่างๆ บนหน้าดุนยาที่ประเสริฐที่สุดนั้น คือ อัยยามุลอัชริ" (10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ)

(صحيح الجامع)

 

 

 

รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่า : 

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

     “ไม่มีบรรดาวันใดๆ ที่จะยิ่งใหญ่ ณ ที่อัลลอฮฺ และ เป็นที่โปรดปรานยิ่งในการทำการงาน ในบรรดาวันเหล่านั้น ยิ่งไปกว่าสิบวันนี้ (สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ) 

     ท่านทั้งหลายพึง (กล่าว) ตะฮฺลี้ล (ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ)  ตั๊กบี๊ร (อัลลอฮุอักบัร) และ ตะฮฺมี๊ด (อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ )ให้มากเถิด 

(บันทึกโดยอิมาม อะฮฺมัด 9/323) 

 

 

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

     “ไม่มีบรรดาวันแห่งการทำการงานที่ดีใดๆ ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺ นอกจาก 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ 

     บรรดาเศาะฮาบะฮฺ กล่าวถามว่า : แม้การญิฮาดก็มิอาจเทียบเท่าได้กระนั้นหรือ? 

     ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม   ตอบว่า : 

     แม้แต่การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺก็มิอาจเทียบเท่าได้ นอกเสียจากผู้ที่ออกจากบ้านไปด้วยกับตัวและทรัพย์สินของเขา แล้วเขาไม่หลงเหลือสิ่งใดกลับมาอีกเลย 

(บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรีย์และอิมามอัตติรมีซีย์)

 

 

 

- ท่านอบู อุสมาน อันนะฮฺดีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พวกเขาเหล่านั้น (คนรุ่นก่อน) ต่างให้ความสำคัญกับสิบวันในสามเดือน ได้แก่

1) สิบคืนสุดท้ายของเดือรอมฎอน

2) สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ

3) และสิบวันแรกของเดือมุฮัรรอม

(ละฏออิฟุ้ล มะอาริฟ 84)

 

 

 

-เชค ซอลิหฺ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ คือเทศกาลแห่งการทำคุณงามความดี คือจุดศูนย์รวมแห่งความเมตตาปรานี

     ดังนั้น จงขยันขันแข็งในสิ่งที่พระเจ้าของเราทรงโปรดปราน เพื่อว่าเราจะได้รับชัยชนะ ด้วยการได้รับความเมตตาจากพระองค์

"แท้จริง ความเมตตาของอัลลอฮฺนั้น อยู่ใกล้ชิดบรรดาผู้ทำความดีทั้งหลาย"

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@