สิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  4808

 

 

สิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม


อ.มาลิก โยธาสมุทร


อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่า ตะอาลา ตรัสว่า

     "และผู้ใดในหมู่ของพวกเจ้า กลับออกไปจากศาสนา(อิสลาม) ของเขา

     แล้วเขาก็ตายไป ขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา(กาฟิร์)

     ชนเหล่านี้แหละ ที่บรรดาการงานของพวกเขาไร้ผล ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮ์

     และชนเหล่านี้คือชาวนรก และพวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล"

(อัลบะเกาะเราะฮ์ 217)

ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหลาย... !

          จงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิด แท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์นั้น เป็นศาสนาเดียว และหนทางของพระองค์นั้น มีอยู่หนทางเดียว ชัดเจนและเที่ยงตรงที่สุด ส่วนทางที่หลงผิดนั้นมีหลายทาง หลายกลุ่ม หลายเหล่า ปะปนกันมากมาย

อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮูว่า ตะอาลา ตรัสว่า

     "และแท้จริง นี่คือทางของข้า(อัลลอฮ์) อันเที่ยงตรง ดังนั้น พวกเจ้าจงปฏิบัติตามทางนั้นเถิด

     และอย่าได้ปฏิบัติตามทางทั้งหลาย เพราะจะทำให้พวกเจ้าแตกแยกออกไปจากทางของพระองค์

     ดังกล่าวนั้นแหละ ที่พระองค์ได้ทรงสั่งเสียไว้แก่พวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจักได้ยำเกรงพระองค์"

(อัลอันบาอ์ 153)

         เพราะบรรดาหนทางทั้งหลายเหล่านั้น ล้วนเป็นหนทางที่เป็นเท็จ ที่ชัยฏอนเป็นตัวชี้นำ ชักจูงทั้งสิ้น

         ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ผู้ดำเนินตามหนทางที่ถูกต้อง ที่ตั้งอยู่บนความจริง จะต้องถูกขัดขวางต่อต้านจากบรรดาชัยฏอน ในทุกรูปแบบและหลากหลายวิธีการ เพื่อให้ถลำตัวลงไปในหนทางที่หลงให้จงได้ ไม่ว่าจะด้วยการสำทับ ข่มขู่ หรือหว่านล้อม ยุยงส่งเสริมให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และหลงผิดไปจากหนทางของอัลลอฮ์

          ดังนั้น ในฐานะที่เป็นมุสลิม เราต้องรู้จักหนทางที่ถูกต้อง และรู้เท่าทัน เพื่อที่เราจะสามารถแยกแยะ ไม่หลงกลทางของชัยฏอน และเพื่อที่เราจะไม่ถูกหลอกลวง และสิ่งที่สำคัญคือ เราต้องมีความอดทนและยืนหยัด มั่นคงอยู่กับความจริงอยู่เสมอ และตลอดไป

 

ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหลาย... !

         การกลับออกไปจากศาสนาอิสลาม(มุรตัด)นั้น เป็นการละทิ้งศาสนาอิสลามทั้งหมดไปเป็นผู้ปฏิเสธอย่างเต็มตัว หรือ บางครั้งด้วยการกระทำบางสิ่งทำให้การเป็นอิสลามนั้นบกพร่อง หรือทำให้ตกออกจากศาสนาอิสลามโดยไม่รู้ตัว และเขายังคงเรียกตนเองว่า "มุสลิม" เพราะคิดว่า ตนยังมีการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอิสลามอยู่

          ทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาหาได้เป็นมุสลิมไม่ และเป็นอันตรายอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ที่ต้องพูดกันให้ชัดเจน เพราะผู้คนจำนวนมากกำลังตกอยู่ในสภาพดังกล่าว อันเนื่องจากความโง่เขลาของตนเอง และการขาดการศึกษา โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในฐานะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิม อันเนื่องจากการกระทำที่ผิดพลาด

          บางคนคิดว่าใครปฏิบัติเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บ่งบอกว่าเขาคือมุสลิม เขาก็เป็มุสลิมแล้ว แม้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่เป็นการปฏิเสธอยู่ก็ตาม เป็นการคิดที่ผิดมหันต์ หากแต่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดเพราะความโง่เขลา และการขาดการเรียนรู้ในคำสั่ง บทบัญญัติของอิสลาม

         และการกระทำที่ทำให้เป็นมุรตัดนี้ นับเป็นสิ่งที่น่าปวดร้าว สำหรับผู้คนเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไร คือ ความจริง อะไร คือ ความเท็จ อะไร คือ หนทางที่ถูกต้องและเที่ยงตรง และ อะไร คือ หนทางที่หลงผิด

 

          ♣ อิสลาม มิใช่เพียงคำกล่าวอ้าง ที่ปราศจากความจริง และมิใช่การรวมกันระหว่างขั้วที่ขัดแย้งกัน แต่อิสลาม คือ ศาสนาแห่งความรู้ ศาสนาที่เป็นจริง และสัตย์จริง

          ♣ อิสลาม คือ การยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์ ด้วยการให้เอกภพต่อพระองค์ เป็นหนึ่งเดียว เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระองค์ โดยไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใด มาเป็นภาคีกับพระองค์ อิสลามเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จำเป็นต้องดำรงรักษาสัญลักษณ์ สิทธิ และหน้าที่ของอิสลามไว้ และให้ห่างไกลจากบรรดาที่ทำให้เสียอิสลาม

         ♣ อิสลาม เป็นศาสนา เป็นรัฐ เป็นการเคารพภักดี เป็นบทบัญญัติ และการปฏิบัติ เรียกร้องเชิญชวน และเป็นการเสียสละต่อสู้

 


กล่าวโดยสรุป ศาสนาอิสลาม คือ ระบอบแห่งการดำเนินชีวิตสำหรับมนุษย์ชาตินั่นเอง.