การตักเตือนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  จำนวนคนเข้าชม  13220

การตักเตือนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ

عن أَبي رُقَيَّةَ تَمِيم بن أوس الداريِّ  : أنَّ النَّبيّ
 قَالَ : (( الدِّينُ النَّصِيحةُ )) قلنا : لِمَنْ ؟ قَالَ :  لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

 رواه مسلم

รายงานจาก อะบีรุกอยยะห์ คือ ตะมีม อิบนิเอาวซฺ อัดดารีย์ ได้กล่าวว่า  ท่านรอซูล  ได้กล่าวว่า :
            ศาสนาคือการตักเตือนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
พวกเรา (บรรดาศอฮาบะห์) ถามว่า :  สำหรับใคร
ท่านตอบว่า :    
สำหรับอัลเลาะห์ สำหรับคัมภีร์ของพระองค์ สำหรับรอซูลของพระองค์ สำหรับผู้นำมุสลิม และสำหรับมุสลิมทั่วไป

(บันทึกโดยมุสลิม)

คำอธิบาย


            คำสอนของศาสนาจะไม่บรรลุสู่เป้าหมายได้ นอกจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อรักษาคำสอนของศาสนาไว้ และความร่วมมือนั้นจะต้องอาศัยความบริสุทธิ์ใจ จะต้องมีการเรียนการสอน การอบรม และฝึกภาคปฏิบัติพร้อมกัน มีผู้ให้คำแนะนำ และมีผู้รับคำแนะนำ ด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูล (ซ.ล.) จึงกล่าวถึงการแนะนำกันด้วยความบริสุทธิ์ใจไว้หลายประการคือ

1.        การแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ หมายถึงจะต้องแนะนำกันให้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ และให้ห่างไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ระมัดระวังมิให้ฝ่าฝืนพระองค์ โดยที่ทุกอย่างจะต้องกระทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ปรารถนาเพียงเพื่อที่จะเป็นบ่าวที่พระองค์ทรงพอพระทัยเท่านั้น
2.       การแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับคัมภีร์ของพระองค์ คือให้เชื่อมั่นต่อคัมภีร์ ปฏิบัติตามคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์ และพินิจพิจารณาความหมายของคัมภีร์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น
3.        การแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อรอซูลของพระองค์ หมายถึงการให้รักษาไว้ซึ่งแบบฉบับของท่าน และเผยแผ่คำสอนของท่านต่อไป
4.        การแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อผู้นำมุสลิมก็คือ ให้แนะนำเขาด้วยดี เมื่อเห็นว่าเขากำลังกระทำในสิ่งที่ผิดพลาด ตักเตือนเมื่อเขาหลงลืม และให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น
5.        การแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจแก่พี่น้องมุสลิมโดยทั่วไป คือจะต้องให้ความช่วยเหลือ ประคับประคองแนะนำกันให้อยู่ในแนวทางของอิสลามเสมอ ให้รักความดีงามในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตอย่างเต็มความสามารถ

              ดังกล่าวนี้คือลำดับการแนะนำด้วยความริสุทธิ์ใจ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อให้เห็นว่าการมีความบริสุทธิ์ใจต่อกันนั้น จะช่วยให้การงานต่างๆสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และแสดงให้เห็นว่าหลักการอิสลามนั้น เราสามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้


1. มุสลิมทุกคนต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อกัน
2. ช่วยกันแนะนำหลักคำสอนของศาสนาแก่บุคคลทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่พี่น้องมุสลิม
3. ต้องกล้าตักเตือนแนะนำผู้ปกครองด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อเขากระทำความผิด


 ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ