การปฏิบัติตามผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรม
  จำนวนคนเข้าชม  4331

การปฏิบัติตามผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรม

 

รายงานจากท่านอุมมิลมุอฺมินีน อุมมิสะละมะห์ คือ ฮินดฺ บุตรีของอุมัยยะห์ คือ ฮุซัยฟะห์ จากท่านนบี กล่าวว่า : 


            แท้จริงต่อไปจะมีบรรดาผู้ปกครองมาทำหน้าที่ปกครองพวกท่าน และพวกท่านก็จะยอมรับการปกครอง (เพราะตรงกับคำสอนของศาสนา) และไม่ยอมรับการปกครอง (เพราะฝ่าฝืนคำสั่งของศาสนา) ดังนั้นผู้ใดเกลียด (ด้วยเอาใจออกห่าง) เพราะไม่สามารถยับยั้งการปกครองที่อธรรมด้วยมือได้ ผู้นั้นก็พ้นจากบาปแล้ว ผู้ใดปฏิเสธพวกเขา (เท่าที่สามารถ) แน่นอนผู้นั้นปลอดภัย (จากความชั่ว) แต่หากผู้ใดพึงพอใจ (การกระทำของพวกเขา) และปฏิบัติตามพวกเขา (ผู้นั้นก็เป็นคนชั่ว)

บรรดาซอฮาบะห์ถามว่า : โอ้ท่านรอซูลลุลลอฮ์ พวกเราไม่ต้องสู้รบกับพวกเขาหรือ ? 


ท่านรอซูลตอบว่า : ไม่ต้อง ตราบใดที่พวกเขายังทำละหมาดอยู่กับพวกท่าน

(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 1854)

คำอธิบาย 


         ในเมื่อเราเป็นประชาชนอยู่ในประเทศอิสลาม การปฏิบัติตนต่อผู้ปกครองของเรานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จะต้องไม่รีบด่วนสู้รบกับผู้ปกครอง ตราบใดที่พวกเขายังดำรงอยู่ในหลักการของศาสนา เช่น เขายังละหมาดอยู่ ถ้าเขาไม่ละหมาดเมื่อไหร่เขาก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา อย่างนี้เราไม่ต้องตามการปกครองของเขาอีก สำหรับเรื่องอื่นๆให้ดูก่อน ถ้าหากผู้ปกครองกระทำในสิ่งที่เป็นความชั่ว พวกเราก็ไม่ต้องสนับสนุน และให้คำคัดค้านถ้าหากมีความสามารถ แต่จะต้องระวังไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านด้วยมือ หรือด้วยลิ้น (ว่ากล่าวตักเตือน) ถ้าหากไม่สามารถทำได้ก็ให้ปลีกตัวออกห่าง ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย อย่างนี้เราก็พ้นผิด ส่วนผู้ปกครองที่เหลวไหลเละเทะนั้น เขาไม่สามารถพ้นผิดไปได้

สิ่งที่ได้รับจากฮะดีษนี้


1. เมื่อผู้ปกครองทำการปกครองไม่เป็นธรรม แต่ไม่ถึงกับการเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา เราก็จะต้องอดทนต่อการปกครองนั้น
2. ให้แนะนำ ตักเตือนผู้ปกครองเมื่อเขากระทำผิด เท่าที่สามารถจะทำได้


 

 ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ