อ.อรุณ บุญชม
  จำนวนคนเข้าชม  22363

  

อ.อรุณ บุญชม

الأستاذ : أرون بون شوم

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลาม มะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สาขาวิชา อัลฮะดิษและอิสลามศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

- อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์

- อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ รร.มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะฮ์ กทม.

- ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

- วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

- ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์

- ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน

- ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)

- ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)

- ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

ตำรา

- แปลหนังสือฮะดิษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม

- แปลหนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม) 7 เล่ม

- แปลหนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม

บทสัมภาษณ์

คำถาม - คำตอบ

Islammore : อาจารย์มีตำแหน่งงานหลายด้านมาก งานด้านไหนที่ชอบและรักมากที่สุด ?

อ.อรุณ บุญชม : ผมชอบสอนหนังสือมากกว่า เพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วว่าอยากจะกลับมาสอนหนังสือ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆ และถ้าเขานำความรู้นั้นไปใช้ นำไปปฏิบัติ เราก็จะได้รับผลบุญตรงส่วนนั้นด้วย เป็นผลบุญที่ถ่ายทอดกันต่อไป ไม่มีวันหมด

          ส่วนงานด้านอื่นๆ จะเป็นในรูปแบบวิชาการ การบรรยาย งานด้านค้นคว้าทางวิชาการ และการประชุมตามถานที่ต่างๆ ทางโรงเรียนจะพยายามจัดตารางเวลาสอนไม่ให้ตรงกับงานอื่นๆ อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์

Islammore : ในตำแหน่งประธานอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร คิดว่ามุสลิมกรุงเทพฯต้องมีการพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติม ?

อ.อรุณ บุญชม : ด้านเยาวชนที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งในมัสยิด เรามีช่องว่างระหว่างรุ่น ที่จะต้องประสานหรือลดช่องว่างตรงนั้นให้มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกัน ตอนนี้กำลังทำโครงการที่จะให้เยาวชนเข้าไปช่วยงานในมัสยิด เพื่อสานงานให้กับคนรุ่นเก่าต่อไป

          โดยทางอิสลามกรุงเทพฯ จะจัดตั้งฝ่ายกิจการเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเข้าใกล้มัสยิด โครงการแรกคือ การจัดทะเบียนสัปบุรุษของแต่ละมัสยิด โดยใช้คอมพิวเตอร์ลงโปรแกรม และดึงเยาวชนเข้ามาอบรมการใช้โปรแกรม  และจะช่วยขจัดความขัดแย้งทางด้านทะเบียนสัปบุรุษของแต่ละมัสยิดโดยไม่สามารถเพิ่มเติมหรือตัดทอนออกไปได้ รายชื่อจะเป็นปัจจุบันตลอด และต้องทำทุกมัสยิด โดยในกรุงเทพฯมีทั้งหมด 175 มัสยิด แต่จะเริ่มอบรม 40 มัสยิดก่อน 

          จะมีการปรับปรุงมัสยิดให้สะอาดสวยงาม ตามหลักการอิสลาม และต้องมีการพัฒนาทางด้านสตรีและคนชรา จะมีการจัดอบรมการดูแลพยาบาลคนชรา และการฝึกอาชีพให้กับสตรีในชุมชนต่างๆ 

Islammore : อาจารย์คิดว่าทำอย่างไรให้มุสลิม เป็นที่ยอมรับในสังคมรวม ?

อ.อรุณ บุญชม : มุสลิมจะต้องพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และพัฒนาด้านต่างๆควบคู่กันไป ถ้าเราไม่พัฒนาด้านการศึกษาจะทำให้สังคมเราล้าหลัง ถ้าสังคมอื่นเขาเดินไปข้างหน้าแต่เรายังย่ำอยู่กับที่ก็จะไม่สามารถตามคนอื่นได้ทัน อายะฮ์อัลกุรอาน โองการแรก อัลลอฮ์ทรงบอกว่า  إقرأ  "จงอ่าน" เมื่อเราอ่านเราก็จะรู้ และนำไปสู่การพินิจพิจารณา ทำให้มีการใช้สติปัญญาเพื่อพัฒนาต่อไป เมื่อมีความรู้จะได้รับการยอมรับจากสังคม และสังคมจะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามี

Islammore : ข้อคิดให้กับผู้ที่ยังไม่กล้าเปิดเผยตนเองว่า"ฉันคือมุสลิม"ให้เขาได้ภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิม ?

อ.อรุณ บุญชม : มุสลิมเหมือนกับเป็นคนที่ไม่เปิดเผยตนเอง เนื่องจากขาดความมั่นใจ ถ้าเรามีความมั่นใจและเข้าใจหลักการในศาสนาอิสลาม เราจะกล้าที่จะเปิดเผยตนเองต่อสังคม และมั่นใจในความเป็นมุสลิม เพราะอัลกุรอานบอกว่า "เจ้าคือผู้สูงสุดหากเจ้าคือผู้ศรัทธา" ถ้าเราเปิดเผยต่อสังคม สังคมจะยอมรับถึงข้อห้ามต่างๆของอิสลาม โดยที่เราไม่ต้องแอบหรือปิดบังอยู่เพราะจะเป็นอันตรายต่อตนเองได้ และถ้าเราเป็นผู้มีความรู้เมื่อเราเปิดเผยจะทำให้สังคมที่ต้องการรู้เรื่องราวต่างๆของศาสนาอิสลาม อยากได้เราไปเพื่อทำงานหรือบอกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม จะทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวมด้วย และเป็นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้อีกทางหนึ่ง

          แนวทางแก้ไข คือ ให้มีความมั่นใจในความเป็นมุสลิม และหลักการที่ถูกต้องของศาสนา และถ้าเราเปิดเผยตนเอง ผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะรังเกียจ และบางคนอาจจะเกรงใจมากขึ้นด้วย บางครั้งเราไม่ได้ทำความเข้าใจในศาสนาให้กับคนต่างศาสนิก ส่วนมากเขาจะรู้เพียงว่า อิสลามไม่กินหมู มีภรรยาได้ 4 คนเท่านั้น  พอเราได้อธิบายหลักการต่างๆให้กับเขาได้รู้ บางคนจึงบอกว่าอิสลามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด บางคนก็บอกว่าเป็นศาสนาที่ดีเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลย เพราะเพื่อนไม่เคยบอกหรืออธิบายให้ฟัง 

Islammore : อะไรคือ จุดเด่นของมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ?

อ.อรุณ บุญชม : จุดเด่นของมุสลิมทั่วโลก คือ ความเป็นอิสลาม หลักการในการปฏิบัติที่มีระเบียบอย่างเคร่งครัด หลักการอิสลามมีความชัดเจนว่าอะไรห้าม อะไรที่อนุญาต หรืออะไรที่ควรทำ และอะไรที่ควรทิ้ง จุดเด่น คือ ความชัดเจนในหลักการ

Islammore : มีแนวทางอย่างไรให้สังคมมุสลิมได้ร่วมมือกันโดยไม่แบ่งแยก คณะ กลุ่ม ภาค หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าต่อไป ?

อ.อรุณ บุญชม : ต้องยอมรับในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต้องเปิดใจกว้าง โดยการนำทัศนะของอิหม่ามมัซฮับทั้งหลายมาใช้ที่ว่า "ทัศนะของฉันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้"  ถ้าเราไปตัดสินว่าของเราถูกอย่างเดียวของคนอื่นผิดหมด ก็ทำให้คนอื่นไม่พอใจ ต้องยอมรับฟังและนำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมาปฏิบัติ

          แนวทางการแก้ไข ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ท่านนะบีมุฮัมมัด  ยังถูกใช้ให้ปรึกษาหารือกับบรรดาศอฮาบะฮ์เลย แล้วพวกเราเป็นใครกัน !

          และในการประชุมในสังคมบ้านเราจะเป็นการโต้เถียงก่อนการเข้าประชุม และหลังจากประชุมกันเสร็จแล้ว แต่ในเวลาประชุมกับไม่มีใครพูดอะไร ทุกคนเงียบเรียบร้อยกันหมด ไม่มีปัญหา เรื่องก็เลยไม่จบ และไม่ได้ข้อยุติกันเสียที  

Islammore : หลักการของสภาชูรอในการตัดสินปัญหาต่างๆ มีระบบอย่างไร ?

อ.อรุณ บุญชม : สภาชูรอ ทุกฝ่ายและทุกคนจะมีความเห็นเหมือนหรือต่างกัน แต่ผู้ที่เป็นประธานจะทำหน้าที่ตัดสินข้อถกเถียงนั้น และยึดหลักว่าสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน บทบาทของผู้นำจะมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อตัดสินแล้ว ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม

          มุสลิม มีอยู่ 2 อย่างคือ ถ้าไม่นำ ก็ต้องตาม ต้องถามตนเองว่าเราอยู่ในฐานะอะไร ต้องปฏิบัติตามนั้น และถ้าผู้นำยังอยู่ในหลักการอิสลามเราต้องตาม แม้ผู้นำนั้นจะเป็นชนผิวดำก็ตาม

Islammore : เมื่อมีการก้ำกึ่งในระหว่างสิ่งฮะล้าล และสิ่งฮะรอม มีวิธีการตัดสินอย่างไร ?

อ.อรุณ บุญชม : ถ้ามีการก้ำกึ่งระหว่างฮะล้าลและฮะรอม จะไม่เข้าใกล้ และต้องออกห่างจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้

Islammore : มีหลักการในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตอย่างไร ?

อ.อรุณ บุญชม : ตั้งสติ และศึกษาถึงปัญหานั้นว่าคืออะไร เพราะทุกปัญหามีทางแก้ไข อย่าเพิ่งไปตกใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งรับและดูว่าเป็นปัญหาประเภทไหนและนำข้อมูลความรู้มาช่วยในการแก้ปัญหานั้นๆ บางครั้งเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยาก แต่เมื่อเข้าไปดูจริงๆแล้วอาจจะแก้ไขได้โดยง่าย อย่าเพิ่งท้อแท้ ท้อถอย

          ปัญหาของอิลามในกรุงเทพฯมีเยอะมาก บางครั้งต้องใช้ความกล้าหาญในการเข้าไปแก้ไข และความยุติธรรมต้องมาเป็นอันดับแรก และตัวเราต้องแสดงให้ทุกคนเห็นก่อนว่าเรามีความยุติธรรม จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้

Islammore : มุสลิม สามารถที่จะลงทุนในธุรกิจโดยการกู้เงินจากธนาคารต่างๆได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารอิสลามได้ ?

อ.อรุณ บุญชม : ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของธุรกิจนั้นๆ ว่าเขาจำเป็นมากแค่ไหน กับการที่จะต้องเสียดอกเบี้ยในการไปขอสินเชื่อกับธนาคารอื่น ธนาคารอิสลามจะปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีองค์ประกอบครบตามหลักการของศาสนาและธุรกิจ เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาว่าธุรกิจเรามีอะไรที่ติดขัดหรือบกพร่องทางด้านไหน

          ลูกค้าส่วนมากของธนาคารอิสลามกลับเป็นคนต่างศาสนิก ไม่ใช่มุสลิม ! และลูกค้านักธุรกิจเหล่านี้เขามีประสบการณ์ในการกู้เงินกับธนาคารต่างๆ ถ้าธนาคารอิสลามไม่มีความยุติธรรมเขาก็คงไม่มาขอสินเชื่อกันมากมายเป็นหมื่นๆล้าน นักธุรกิจเขาจะต้องเปรียบเทียบถึงผลดีและผลเสีย และรายละเอียดต่างๆของแต่ละธนาคารแล้วจึงตัดสินใจขอสินเชื่อ

Islammore : ในการทำงานกับคนต่างศาสนิก อาจารย์ทำอย่างไรให้คนต่างศาสนิกได้เข้าใจในกฏหมายอิสลาม ?

อ.อรุณ บุญชม : ต้องทำความเข้าใจและอธิบายให้ได้รับรู้และชัดเจนถึงหลักการของการทำธนาคารอิสลาม หลักการธนาคารอิสลามจะเป็นหลักการที่ให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย และมีความพอใจที่จะซื้อขายกันจึงทำสัญญากัน ส่วนมากพออธิบายให้ความชัดเจนก็จะเข้าใจกันทันที

          หลัก มูรอบาฮะ คือการขายโดยมีกำไร คือ การแสดงต้นทุน + กำไร + ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ = ราคาที่จะขาย  เป็นความชัดเจนที่ตรวจสอบได้ เมื่อเราชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจ ลูกค้าก็จะชอบ หลักการอิสลามจะเป็นหลักธรรมชาติของมนุษย์ ไม่มีการปกปิด ไม่มีการโกง (เราจะไม่โกงใคร และไม่ให้ใครมาโกงเรา)

Islammore : มุสลิม จะสามารถเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้กับคนต่างศาสนิกได้อย่างไร ?

อ.อรุณ บุญชม : เผยแพร่โดยวิธีง่ายๆ จากการปฏิบัติตัวของเราเอง ถ้ามุสลิมปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่างศาสนิกได้เห็นในหลักการที่ถูกต้องและดีงาม จะเป็นการเผยแพร่ที่ดีที่สุด มุสลิมไม่พูดโกหก ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน สิ่งเหล่านี้จะเกิดความประทับใจจนเขาอยากจะศึกษาเอง คือ ให้เขาได้เห็นในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องด้วยตัวเอง

Islammore : ภาษาอาหรับมีความสำคัญอย่างไร ?

อ.อรุณ บุญชม : ภาษาอาหรับเป็นภาษาอัลกุรอาน ที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ และภาษาอาหรับในปัจจุบันเป็นภาษา หนึ่งในหกภาษา ขององค์การสหประชาชาติ ที่เป็นภาษาพูดของคนหลายร้อยล้านคน และเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษาทางด้านวิชาการต่างๆ เมื่อเข้าใจภาษาอาหรับ จะเป็นประตูเข้าสู่ความรู้ในด้านต่างๆอีกมากมาย และปัจจุบันเป็นภาษาหนึ่งที่สำคัญมากในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการลงทุน

Islammore : อยากบอกอะไรกับมุสลิม ?

อ.อรุณ บุญชม : อยากให้มุสลิม รักศาสนาอิสลามให้มากๆ และปฏิบัติหลักการของศาสนาโดยเคร่งครัด และเมื่อมีความรู้ความสามารถควรจะนำศาสนาอิสลามออกเผยแพร่ด้วย

Islammore : อยากบอกอะไรกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ?

อ.อรุณ บุญชม : อยากให้ทุกคนมีความมุมานะ อดทน และให้คิดว่าเรากำลังตักตวงความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาสังคมและประเทศ "ชัยชนะจะเป็นของผู้ที่อดทนเสมอ"

Islammore : ข้อคิดที่อยากบอก ?

อ.อรุณ บุญชม : อยากบอกให้มุสลิมทุกคน มีความรัก ความสามัคคี เพื่อที่จะได้เชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์ให้สูงส่ง ให้ทุกคนทำตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนให้เต็มความสามารถ และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้น เพื่อความเจริญและก้าวหน้าต่อไปของสังคมมุสลิม 

          Islammore ขอขอบคุณอาจารย์ อรุณ บุญชม ญาซากัลลอฮุคอยรอน ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีที่ท่านได้ทำให้กับสังคมมุสลิม และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม เพื่อพัฒนานำความเจริญก้าวหน้ามาสู่พี่น้องมุสลิม "ชัยชนะจะเป็นของผู้ที่อดทนเสมอ" ดังคำที่อาจารย์กล่าว ทุกอย่างอยู่ที่ความอดทนของพี่น้องมุสลิมที่จะกล้าเผชิญ ต่อบททดสอบ อดทนต่อสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับแต่ละคน เพราะถ้าเราร่วมกันอดทน สังคมมุสลิมจะมีความเจริญขึ้น และต่างศาสนิกจะหันมามองอิสลามและศึกษาศาสนาอิสลามจากการเห็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิมเอง อินชาอัลลอฮ์

Admin Islammore