อ.ราชันย์ ฮูเซ็น
  จำนวนคนเข้าชม  10010

อ.ราชันย์ ฮุเซ็น

( Rachan Husain )

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขานิเทศน์ศาสตร์ B.A. (Hons)  in Broadcast Journalism  จาก Columbia College  รัฐแคลิฟอร์เนีย    สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ M.A. (Hons) in Communication Arts จาก Columbia College  รัฐแคลิฟอร์เนีย    สหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตร Broadcast Journalism  จากสถานีวิทยุ BBC ร่วมกับ  Thomson Foundation  ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน

-   อดีตหัวหน้าข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์รายวัน”แนวหน้า” และ”ข่าวสด”

- อดีตอาจารย์พิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

- อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- อดีตผู้วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศประจำหนังสือพิมพ์รายวัน”สยามรัฐ”

- อดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม”ไทยมุสลิมเน็ตเวิร์ก”

- ทำงานด้านสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2499  จนถึงบัดนี้รวมเป็นเวลากว่า 53 ปี

ปัจจุบัน

- ประธานสถาบันวิชาชีพสื่อสารมวลชน

- ผู้อำนวยการผลิต รายการโทรทัศน์ "โลกมุสลิม"

- ผู้อำนวยการสำนักข่าวโลกมุสลิม

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อันสืบเนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้

- www.muslimworldthailand.com

- ประธาน บริษัท โฟร์ลีโอส์ โปรดักชั่น จำกัด

- อาจารย์พิเศษวิชานิเทศศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง

- ผู้บรรยายพิเศษในองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วไป

บทสัมภาษณ์

คำถาม นี้ - มี คำตอบ

Islammore : การทำงานสื่อสารมวลชนมีประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมอย่างไรบ้าง ?

อ.ราชันย์ : มีประโยชน์มากต่อสังคมโดยรวม ไม่เฉพาะสังคมมุสลิม เพราะยุคปัจจุบันมีแต่ข่าวสารตะวันตก เป็นข่าวที่มุ่งทำลายภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลาม ถ้าเรามีโอกาสที่จะอธิบายความจริงให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจในอิสลาม และเขามีโอกาสน้อยที่จะได้รับทราบ หรือบางคนโดนปิดกันโอกาส เราควรจะร่วมมือกันทำงาน ถึงแม้บางข้อมูลที่เป็นความจริง อาจทำให้บางบุคคลไม่พอใจก็ตาม

Islammore : สื่อสามารถช่วยเหลือสังคมในด้านใดบ้าง ?

อ.ราชันย์ : สามารถสร้างความเข้าใจในการให้ข่าวสาร และความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสังคมด้วยกันเอง

Islammore : หลักการในการทำงาน ?

อ.ราชันย์ : "ทำงานเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีต่อสังคม" นี่คือคติพจน์ในการทำงาน และอีกอันคือ قل الحق ولو كان مرا "จงพูดความจริงถึงแม้มันจะขมขื่น" เราจะให้ความจริงกับประชาชน เพื่อให้เขาได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง

Islammore : การทำงานกับคนต่างศาสนิก ทำอย่างไรให้เขาเข้าใจในศาสนาอิสลาม ?

อ.ราชันย์ : ในการทำงานมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างศาสนามากกว่ามุสลิม และจะใช้คุณสมบัติของความเป็นมุสลิม เช่น ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ความมีเมตตากับผู้ที่ด้อยกว่า และพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาที่มีผลกระทบต่ออิสลาม หรือมุสลิมให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง

Islammore : มีปัญหาในการทำงานกับคนต่างศาสนิกหรือไม่ ?

อ.ราชันย์ : จะมีบ้างบางคน ที่มีอคติต่อมุสลิมทั้งๆที่ไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาถึงอิสลาม ส่วนมากพวกเขาจะได้รับฟังจากสื่อตะวันตก ที่มีอิทธิพลครอบงำสื่อมวลชนของประเทศไทย ทำให้พวกเขามีมุมมองที่ไม่ดีกับอิสลาม หรือกับมุสลิม บางครั้งการจัดรายการของมุสลิมก็จะมีเสียงกระทบเข้ามาให้ได้ยินบ้าง แต่จะพยายามทำให้เขาเข้าใจในอิสลาม

Islammore : แนวคิดในการพัฒนาสื่อของมุสลิม ควรจะทำอย่างไรบ้าง ?

อ.ราชันย์ : ต้องทำสื่อให้คนที่ไม่ใช่มุสลิม อ่าน ฟัง หรือดู รายการต่างๆได้เข้าใจด้วย เพื่อเป็นการอธิบายและเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้ได้รับรู้และเข้าใจอย่างง่าย โดยไม่ใช้คำทับศัพท์มากเกินไป หรือต้องอธิบายคำต่างๆให้เขาเข้าใจในความหมายด้วย เช่นคำว่า อิบาดะฮ์ , ตักวา , หุก่ม , นัฟซู ฯลฯ

Islammore : แนวทางการก้าวเดินของสื่อมุสลิมควรไปในแนวทางไหน ?

อ.ราชันย์ : ต้องเผยแพร่ความจริง เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของกลุ่มประเทศอาหรับ ได้มีข้อเรียกร้องให้มุสลิมเผยแพร่ความจริง เพื่อไม่ให้บุคคลผู้ไม่หวังดีนำความจริงไปบิดเบือน และทำให้เกิดความเสียหายต่ออิสลาม และมุสลิม

          และควรให้ความรู้ ข่าวสาร และหลักการอิสลาม แทรกเข้าไปในเนื้อหาข่าวต่างๆด้วย

Islammore : ในการทำงานกับรัฐบาลมีความยากง่ายอย่างไร ?

อ.ราชันย์ : การทำความเข้าใจกับผู้ที่ทำงานด้วยกันนั้นไม่ยาก และความเป็นจริงข้าราชการพร้อมที่จะรับฟัง ในสิ่งที่เราอธิบาย หรือในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจการทำงานกับมุสลิม จะมีการให้คำแนะนำต่างๆกับผู้ที่ประสานงานด้วยเพื่อให้การทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ในเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจ เราจึงมีโอกาสที่จะได้ชี้แจงมากขึ้น

Islammore : สื่อที่ออกไปให้บุคคลทั่วไป มีการคัดเลือกอย่างไรบ้าง ?

อ.ราชันย์ : จะมีการเช็คแหล่งข่าวหลายๆด้าน ว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องมากกว่ากัน และจะมีนักวิชาการช่วยตรวจสอบในด้านบทความศาสนา จะคัดเลือกให้เหมาะสมกับสังคมมุสลิม และต่างศาสนิกสามารถดูรายการแล้วเข้าใจด้วย

Islammore : มุสลิมควรทำงานด้านสื่อแบบไหนให้มากขึ้น ?

อ.ราชันย์ : ควรจะทำทุกๆด้าน แต่สื่อที่จะเข้าถึงคนได้มากที่สุดคือ สื่อวิทยุ และต้องทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ในการทำรายการต่างๆควรมีความคิดที่แปลกใหม่ออกมาให้สังคมด้วย

Islammore : สังคมมุสลิมขาดการพัฒนาด้านสื่ออย่างไร ?

อ.ราชันย์ : เราไม่ได้"สื่อ"ที่เป็น"สื่ออย่างแท้จริง" คนที่เข้ามาทำงานจริงๆแล้วยังมีน้อยมาก บางคนถนัดการพูดตามมัสยิดแล้วนึกว่าจะพูดในวิทยุได้ ตามจริงแล้วการพูดต้องมีการอบรมให้ใช้หลักภาษาให้ถูกต้อง และอบรมเทคนิควิธีการทำงานทางสื่อเพื่อนำมาดัดแปลงใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป บุคลากรที่สมควรจะออกมาพูดผ่านสื่อ จะต้องเก่งภาษาไทย มีความรู้ในเรื่องที่จะพูด และมีจิตวิทยาในการพูดด้วย

Islammore : มุมมองระหว่างสื่อมุสลิมเมืองไทย กับสื่อมุสลิมต่างประเทศ ?

อ.ราชันย์ : มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สื่อต่างประเทศจะทำงานเป็นทีม มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา แต่ละด้าน เพื่อทำงานโดยเฉพาะ แต่ดีใจที่ปัจจุบันมีสื่อในประเทศไทยเรามีคนรุ่นหนุ่ม รุ่นสาวออกมาทำงานกันมากขึ้น

Islammore : อยากบอกอะไรกับนักศึกษามุสลิมที่กำลังศึกษาอยู่ ?

อ.ราชันย์ : ให้ตั้งใจเรียน และนำอิสลามแทรกเข้าไปในทุกอณูของชีวิต และนำอิสลามมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

          สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนนิเทศน์ศาสตร์ ดีมาก แต่ต้องเรียนรู้อิสลามเพิ่มเติมด้วย เพราะถ้าเรียนด้านเดียวยังไม่สามารถเป็นสื่อมุสลิมที่ดีได้ และอย่าคิดว่าเรารู้หมด โดยเฉพาะยุคนี้เราจะต้องตามเทคโนโลยีให้ทัน

Islammore : อยากฝากบอกอะไรกับมุสลิมที่คิดจะทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ ?

อ.ราชันย์ : ต้องศึกษาหลายๆด้าน และต้องเริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เราทำงานออกไป สำหรับผู้ที่ทำสื่อเพื่อการทำธุรกิจ ต้องดูว่าสิ่งที่ทำจะเกิดผลเสียต่อสังคมมุสลิมหรือไม่ ถ้าทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม จะทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่ไม่เกิดความเจริญรุ่งเรือง

Islammore : ข้อคิดที่อยากจะบอก ?

อ.ราชันย์ : อยากให้รับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย ให้มีความร่วมมือกัน เคารพนับถือกันมากกว่านี้ ไม่มีใครเก่งเกินตนเอง ขอให้คิดว่าที่เราได้ความรู้มา และเจริญเติบโตทางธุรกิจนั้น เป็นเพราะพระองค์อัลลอฮ์ ประทานให้ ถ้าเราไม่ลืมอัลลอฮ์ เราจะเห็นว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันหมด และถ้าจะทำอะไรก็ตามต้องนำหลักการมาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจ

          การพูดคุยกับอาจารย์ทำให้ได้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานที่มีค่ายิ่ง การทำงานที่อดทน และฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆทั้งกับผู้ที่มีอคติต่ออิสลาม และผู้ที่ไม่เข้าใจ ได้ทำให้พวกเขาเข้าใจในอิสลาม และสังคมมุสลิม และอาจารย์ยังได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ   ซึ่งสื่อของมุสลิมควรจะได้นำประสบการณ์และเรียนรู้ความรู้ต่างๆจากอาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเพื่อเผยแพร่ความจริงในแนวทางที่ถูกต้องต่อไป      อินชาอัลลอฮ์

         Islammore ขอขอบคุณอาจารย์ราชันย์ ฮูเซ็น ญาซากัลลอฮุคอยรอน ขออัลลอฮ์ประทานสุขภาพที่ดีให้กับอาจารย์และความสงบสุขราบรื่นในการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์ ขอพระองค์ประทานสิ่งที่ดีให้กับสังคมมุสลิม ประทานสื่อสารมวลชนที่ถูกต้องให้กับสังคมมุสลิม เพื่อการเผยแผ่ความจริงและความถูกต้องในศาสนาอิสลามตลอดไป อามีน....

Admin Islammore