• img
   ข้อตัดสินของผู้ที่ทิ้งละหมาด
   แท้จริงแล้วคนที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนา ปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น จนกระทั่งเวลาละหมาดของมันได้ผ่านพ้นไป คือกาเฟร

  • img
   ข้อห้ามและข้ออนุมัติในการสู้รบ 2
   การกระทำของมุสลิมส่วนหนึ่งที่ไม่รู้จริงในแก่นแห่งศาสนา การแอบอ้างศาสนา การใช้อารมณ์ใฝ่ต่ำและโกรธแค้น เป็นสิ่งที่อิสลามประณามและปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

  • img
   ตาชั่ง เหตุการณ์ในวันกิยามะฮ์
   คำว่าตาชั่งในที่นี้หมายถึง ตาชั่งที่จะใช้ชั่งน้ำหนักการงานที่ดีและชั่วของบ่าวในวันกิยามะฮฺ

  • img
   กฎหมายอิสลาม (น่ารู้)
   กฎหมายเป็นตัวกำหนด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในเรื่องราวต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในสังคม

  • img
   บทลงโทษผู้ที่ผิดประเวณี
   การผิดประเวณีหรือการร่วมหลับนอนระหว่างหนุ่มสาวที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันกลายเป็นเรื่องปกติ ในสังคมมนุษย์ เป็นค่านิยมที่ปลูกฝังให้เด็กยุคใหม่มองเป็นเรื่องธรรมดา

  • img
   การลงโทษเชิงตักเตือนและสั่งสอน
   การลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนโดยไม่มีบทกำหนดอย่างแน่นอน ไม่มีการกำหนดโทษ ไม่ใช่การชดใช้ชีวิต (กิศอศ) และไม่ใช่การชดเชย (กัฟฟาเราะฮฺ)

  • img
   การด่าทอสาปแช่งอัลลอฮฺตะอาลา
   มุสลิมต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการด่าทอสาปแช่งอัลลอฮฺนั้นถือเป็นการปฏิเสธศรัทธา โดยโทษของผู้ที่ด่าทออัลลอฮฺนั้นถึงขั้นประหารชีวิต

  • img
   ทัศนะของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องของสินบน
   เพราะท่านนบี ได้สาปแช่งผู้ที่ได้กระทำในเรื่องนี้ รวมถึงผู้ที่รู้เห็นในเรื่องนี้ด้วย

  • img
   รัฐธรรมนูญอัลมะดีนะฮฺ สรรสาระสันติภาพที่ยั่งยืน
   รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกร่างขึ้นโดยมีสาระสำคัญที่อนุญาตให้ชนต่างศาสนิกสามารถดำรงชีวิตกับสังคมมุสลิมอย่างอิสระ ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางศาสนาของแต่ละชุมชนอย่างเสรี

  • img
   อิสลามกับสิทธิในการดำรงชีวิต
   ผู้ใดถูกบังคับให้ฆ่าคนโดยไม่ชอบธรรม ก็ไม่อนุมัติให้เขาฆ่าบุคคลอื่น แม้ว่าการไม่ยอมปฏิบัติตามคำขู่บังคับนั้น จะต้องสูญเสียชีวิตเองก็ตาม

  • img
   บทลงโทษการผิดประเวณี
   การผิดประเวณีจะรวมความชั่วช้าทั้งหลาย  จะเปิดประตูสู่การละเมิดฝ่าฝืน  และทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

  • img
   การพิพากษา
   นี่คือวันที่พวกเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้ และจะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเพื่อแก้ตัว

  • img
   ผู้ก่อกบฏ
   ห้ามมิให้ฝ่าฝืนและตั้งตัวเป็นกบฏต่อผู้นำถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่อธรรมก็ตาม ตราบใดที่เขายังมิได้กระทำในสิ่งที่เป็นการปฏิเสธอย่างชัดเจน

  • img
   การผิดคำสาบาน
   หากเขาสาบานโดยถูกบังคับการสาบานของเขาถือว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์   การสาบานโดยไม่ตั้งเจตนาถือว่าไม่สมบรูณ์ 

  • img
   การตกศาสนา
   เมื่อผู้ออกนอกศาสนาได้เสียชีวิตหรือถูกประหารก่อนที่ได้กลับตัวเขาคือกาฟิร(ผู้ปฏิเสธ)  ไม่ต้องอาบน้ำศพ  ไม่ต้องละหมาดให้  และจะไม่ถูกฝังในสุสานของบรรดามุสลิม

  • img
   การผิดประเวณีกับเพศเดียวกัน
   นับเป็นความผิดเพี้ยนทางเพศเป็นอันตรายและเป็นสาเหตุที่มาของโรคทางด้านจิตใจและร่างกาย  

  • img
   บทลงโทษของการเสพสุรา
   สุราเป็นปฐมบทของความชั่วร้าย  เป็นที่ต้องห้ามในการที่จะไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้วยกับกรณีอันใด

  • img
   บุคลิกและคุณลักษณะของผู้นำที่ดี
   การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากผู้ที่คิดจะให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง หากผู้นำยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง

  • img
   ความเสี่ยงในการพิพากษา
    อัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือผู้พิพากษาตราบใดที่เขาไม่อธรรม แต่เมื่อใดที่เขาอธรรม พระองค์ก็จะไม่ทรงช่วยเหลือเขาอีกต่อไป

  • img
   ผู้ทำพินัยกรรม และ ผู้รับ
   หากผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมให้หลังจากการทำร้ายของผู้รับพินัยกรรม    ต่อมาเขาก็เสียชีวิต   ถือว่าพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ   

  • img
   อัร ริบา - ดอกเบี้ย
   ถือเป็นบาปใหญ่และเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งฟากฟ้า(ศาสนายูดายของยิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม)

  • img
   ความผิดฐานฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย
   เรื่องแรกที่จะถูกคิดบัญชี ณ อัลลอฮ์ วันกิยามะฮฺคือการละหมาด และเรื่องแรกที่จะถูกสอบสวนระหว่างมนุษย์คือคดีการหลั่งเลือด