ความเหลื่อมล้ำของบรรดานะบี
  จำนวนคนเข้าชม  9057

 

ความเหลื่อมล้ำของบรรดานะบี


บรรดานะบีมีความเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกัน ในเรื่องของขั้น และตำแหน่ง ดังที่ อัลลอฮ์  ทรงตรัสว่า :

          บรรดาร่อซูลเหล่านั้น เราได้ให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคน ในหมู่พวกเขานั้น มีผู้ทีอัลลอฮ์ตรัสด้วย(โดยไม่มีสื่อกลางเช่นน่านนะบีมูซา ) และได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้น(หมายถึงท่านนะบีมุฮัมมัด) และเราได้ให้บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งแก่อีซาบุตรของมัรยัม(หมายถึงได้ทรงประทานมัวะญิซาตต่าง ๆ ให้แก่ท่านนะบี อีซา) และเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์(หมายถึง ญิบรีล) และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้ว บรรดาชนหลังจากพวกเขา(หลังจากบรรดาร่อซูลของพวกเขา) ก็คงไม่ฆ่าฟันกัน หลังจากได้มีบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขา(หลังจากนะบีของพวกเขาได้นำหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขา) แต่ทว่าพวกเขาขัดแย้งกัน แล้วในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธา และในหมู่พวกเขานั้น มีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้ว(คือประสงค์ที่จะไม่ให้ฆ่าฟันกัน ) พวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกัน แต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงกระทำตามที่พระรองค์ทรงประสงค์  
          
          (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 253)

        และพระเจ้าของเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และโดยแน่นอนเราได้เลือกนะบีบางคนให้ดีเด่นกว่าอีกบางคน และเราได้ให้ซะบูรแก่ดาวูด                              
          (อัลอิสร้ออฺ : 55)

            ผู้ที่ประเสริฐที่สุด คือ มุฮัมมัด  เพราะ อัลลอฮ์   ทรงเลือกเฟ้นท่าน เพื่อให้บรรดานะบีของพระองค์จบลงที่ท่าน และทำให้ศาสนาของพระองค์เป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่ที่สุด เหมือนกับที่อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า :

           พระองค์ คือ ผู้ที่ได้ส่งเราะซูลของพระองค์มา พร้อมกับทางนำ และศาสนาแห่งความจริง เพื่อทำให้มันเป็นศาสนาที่เด่นชัดเหนือศาสนาทั้งหมด และเป็นการพอเพียงแล้ว ด้วยอัลลอฮ์ในฐานะผู้เป็นประจักษ์พยาน
         (อัลฟัตห์ : 28)

ท่านนะบี  กล่าวไว้ว่า :

          “ฉันได้รับการยกให้เหนือบรรดานะบีด้วยหกประการด้วยกัน: ฉันได้รับคำพูดที่สมบูรณ์ ได้รับความช่วยเหลือในความตระหนกตกใจ ทรัพย์สินเชลยถูกให้เป็นที่อนุมัติแก่ฉัน แผ่นดินถูกทำให้เป็นที่สะอาด และเป็นที่ก้มกราบ(สุญูด)แก่ฉัน  ฉันถูกส่งมายังมวลมนุษย์ทั้งหมด และบรรดานะบีจบลงด้วยฉัน”(*1*)
 
                   " أنا سيد الناس يوم القيامة "

         “ฉันเป็นผู้นำของผู้คนทั้งหลายในวันสิ้นโลก” (*2*)

          นะบีมุฮัมมัด   เป็นนะบีท่านสุดท้าย การกล่าวถึงความประเสริฐของท่านได้ขจรขจายไปทั่ว และการมาปรากฏได้มีการกล่าวถึงมาก่อนในความประเสริฐของท่าน ณ นะบีท่านอื่น และได้มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้า เช่น คัมภีร์เตารอฮ์ และอินญีล ดังที่ อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า :

          และบรรดาผู้ที่ตามเราะซูล นะบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่พวกเขาพบเขาถูกบันทึกอยู่ ณ พวกเขา ในเตารอฮ์ และอินญีล เขาใช้พวกเขา ให้ทำความดี และห้ามพวกเขาไม่ให้ทำความชั่ว ทำให้สิ่งที่ดีเป็นที่อนุมัติแก่พวกขา และทำให้สิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งต้องห้าม และปลดภาระอันหนักอึ่ง และห่วงต่างๆที่คล้องพวกเขา ดังนั้น บรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาต่อเขา สนับสนุนเขา ช่วยเหลือเขา และดำเนินตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานมาพร้อมกับเขาแล้ว พวกเขาเหล่านั้นแหละ คือ บรรดาผู้ได้รับความสำเร็จ                                                                 
          (อัลอะอฺร้อฟ : 157)

ในจำนวนนั้น มีคำพูดของอบู อุมามะฮ์ กล่าวว่า :

          ฉันได้กล่าวว่า โอ้ นะบี ของอัลลอฮ์  อะไร คือ สิ่งเริ่มแรกของกิจการของท่าน ?

ท่านนะบี   กล่าวว่า :

   " دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها  نورا أضاءت منه قصور الشام "

          “การวิงวอนของผู้เป็นบิดาของฉัน อิบรอฮีม การแจ้งข่าวดีของนะบีอีซา ต่อกลุ่มชนของเขา  แม่ของฉันได้เห็นแสงสว่าง ที่คฤหาสน์แห่งเมืองชามได้รับแสงสว่าง” (*3*)

           การวิงวอนของนะบีอิบรอฮีม คือ สิ่งที่มีการกล่าวถึงในดำรัสของ อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า :

         โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของเรา และขอพระองค์ได้ทรงส่งร่อซูลมาในหมู่ของพวกเขา จากพวกเขา อ่านโองการต่างๆ ให้แก่พวกเขา สอนคัมภีร์ และวิทยปัญญาให้แก่พวกเขา และขัดเกลาพวกเขา แท้จริง พระองค์ท่าน คือ ผู้ทรงมีเกียรติ ผู้ทรงรอบรู้                                                                  
          (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 129)

          การแจ้งข่าวดีของนะบีอีซา คือ สิ่งที่ปรากฏในอัลกุรอานที่มีเกียรติ โดยการบอกเล่าของท่าน ในดำรัสของ อัลลอฮ์   ว่า :

          และจงรำลึกถึงในขณะที่อีซา บุตรของมัรยัม กล่าวว่า โอ้ ลูกหลานของอิสรออีลว่า แท้จริง ฉันนี้ เป็นร่อซูลแห่งอัลลอฮ์มายังพวกท่าน มาเป็นผู้ยีนยันแก่สิ่งที่มีอยู่ต่อหน้าของฉัน จากเตารอฮ์ และเป็นผู้แจ้งข่าวดีด้วยเราะซูล ที่จะมาภายหลังจากฉัน เขาชื่ออะหฺมัด  แล้วเมื่อเขาได้นำเอาหลักฐานที่ชัดแจ้งต่างๆมายังพวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่า อันนี้เป็นมายากลที่ชัดแจ้ง           
         (อัศศ็อฟ :  6)

 

 ชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด             
 
ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 

 ...ประเด็นต่างๆในการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด 


  1. เศาะเหี้ยหฺมุสลิม: กิตาบุลมะซาญิด/5
  2. เศาะเหียหุลบุคอรียฺ: กิตาบุลอันบิยาอฺ/3
  3. อิมามอะหฺมัด ได้นำออกรายงานไว้ในอัลมุสนันด:5/262 และอัฏฏ็อบรียฺ ได้นำออกรายงานไว้ในอัลมั๊วะอฺญะมุลกะบีร:7729 อัลไบยฆะกียฺ ได้นำออกรายงานไว้ในอัดดะลาอิล:84 อิบนุ สะอดฺ ได้นำออกรายงานไว้ในอัฏเฏาะบะก๊อต:1/102 และอัลไฮยษะมียฺ ในมัจญฺมะอุซซะวาอิ๊ด:8/222 ว่า การให้สายสืบของอะหฺมัด อยู่ในขั้นดี และเขายังมีสิ่งยืนยันที่ให้ความแข็งแรงอีก และเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ในการนำหะดีษนี้ออกกรายงาน และสิ่งยืนยันอื่นๆ ขอให้ดู:เศาะเหี้ยหุสซีเริตตนะบะวียะฮฺ เขียนโดยอิบรอฮีม อัลอลียฺ:25
      
       
https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/https://besilak.belitung.go.id/slot-gacor/https://bangkom.bekasikota.go.id/storage/slot-gacor/https://pelangi.pangkalpinangkota.go.id/public/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php