ประเด็นที่ 3 ความแตกต่างระหว่างการงานที่ดีและไม่ดี
  จำนวนคนเข้าชม  6423

ประเด็นที่สาม :
ความแตกต่างระหว่างการงานที่ดี และที่ไม่ดี

         

          อัลกุรอาน ได้แยกแยะให้เห็นว่าการงานที่ดีนั้น ประกอบไปด้วย 3  ประการ และเมื่อใดที่ขาดหายไปแม้เพียงประการเดียว การงานนั้นจะไม่ยังประโยชน์ให้กับผู้กระทำแต่อย่างใดในวันกิยามะฮ์

ประการแรก  คือ  การงานนั้นๆจะต้องถูกต้องตรงตามที่ท่านนะบี มุฮัมมัด    ได้นำมา    

อัลลอฮ์    ทรงตรัสว่า


“…และอันใดที่เราะซูลได้นำมายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้ และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย...”  (อัลฮัชร์: 7)


และพระองค์ยังตรัสไว้อีกว่า


“ผู้ใดที่เชื่อฟังเราะซูล แน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้ว...”    (อันนิซาอ์: 80)


อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า

 
“จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อาละอิมรอน : 31)


อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า


“หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆ ที่ได้กำหนดศาสนาแก่พวกเขา ซึ่งอัลลอฮ์มิได้ทรงอนุมัติ…”    (อัชชูรอ:  21)

 
อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า

 
“จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) อัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้แก่พวกท่าน หรือพวกท่านปั้นแต่งให้แก่อัลลอฮ์”  (ยูนุส : 59)   


ประการที่สอง การงานนั้นๆ จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่ออัลลอฮ์   เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า

 
“และพวกเขามิได้ถูกใช้ให้กระทำอื่นใด นอกจากเพื่อให้พวกเขาเคารพภักดี   ต่ออัลลอฮ์ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิใจในการภักดีต่อพระองค์...”  (อัลบัยยินะฮ์ :  5)


อัลลอฮ์     ทรงตรัสว่า


“จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) แท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์ และฉันได้ถูกบัญชาให้เป็นคนแรก ของบรรดาผู้ที่นอบน้อม จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) แท้จริงฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่ หากฉันฝ่าฝืนพระเจ้าของฉัน จงกล่าวเถิด เฉพาะอัลลอฮ์ เท่านั้นที่ฉันเคารพภักดี โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์ ดังนั้น พวกท่านจงสักการบูชาตามที่พวกท่านประสงค์อื่นจากพระองค์เถิด จงกล่าวเถิดว่า แท้จริงบรรดาผู้ขาดทุนนั้นคือ บรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาเองและครอบครัวของพวกเขา ให้ขาดทุน ในวันกิยามะฮ์ พึงรู้เถิดว่านั้นคือการขาดทุนอย่างชัดแจ้ง”  (อัซซุมัร :11-15)


ประการที่สาม การงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้อง เพราะการงานนั้นเปรียบเสมือนฝ้า เพดาน หลังคา และหลักความเชื่อมั่นนั้นเปรียบเสมือนรากฐาน  ดังที่อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า


“และผู้ใดกระทำในสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม ในฐานะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา...”  (อันนิซาอ์  : 124)


อัลลอฮ์   ทรงเจาะจงในดำรัสของพระองค์ด้วยคำว่า "ในฐานะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา  (มุมิน)" และพระองค์ยังตรัสถึงผู้ที่ปฎิเสธศรัทธา ที่มิใช่มุมินไว้อีกด้วย


ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า

 
“และเราได้มุ่งสู่การงานของพวกเขา ที่พวกเขาได้ปฏิบัติ  แล้วเราจะทำให้มันไร้ค่ากลายเป็นละอองผงฝุ่นที่ปลิวว่อน (อันเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธา)” (อัล ฟุรกอน : 23)


และอัลลอฮ์    ตรัสอีกว่า

   
“ชนเหล่านั้น พวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในโลก อาคิเราะฮ์  นอกจากไฟนรก และสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกดุนยาก็ไร้ผล และสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็สูญเปล่า (เนื่องจากการไม่ศรัทธา)”  (ฮู๊ด : 16)

ประเด็นที่ 4 >>>>Click