ประเด็นที่ 6 เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
  จำนวนคนเข้าชม  4538

ประเด็นที่หก :
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

อัลกุรอานได้แจกแจงให้ทราบถึงพื้นฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ประการ คือ

 1. การพิจารณาให้ดี ให้ถูกต้อง ในการแสวงหาทรัพย์สิน  
                     
 2. การพิจารณาให้ดี ให้ถูกต้อง ในการใช้จ่ายทรัพย์สิน

 

ท่านจงพิจารณาดูเถิดว่า อัลลอฮ์   ทรงเปิดหนทางสะดวกไว้ในคัมภีร์ของพระองค์อย่างไรในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ด้วยเหตุผลที่สอดคล้อง กับความเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติและมีศาสนา เพื่อเป็นการจุดประกายสู่หนทางดังกล่าว

 และอัลลอฮ์   ตรัสว่า


"เมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้ว พวกเจ้าก็จงแยกย้ายกันไปตามหน้าแผ่นดิน และจงแสวงหาความกรุณา โปรดปรานของอัลลอฮ์เถิด และจงระลึกถึงอัลลอฮ์ให้มาก เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ..." (อัลญุมุอะฮ์:  10)

 
และอัลลฮ์   ยังได้ตรัสอีกว่า

  
“ไม่มีโทษใด ๆ แก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะแสวงหาความกรุณาโปรดปรานใด ๆ จากพระเจ้าของพวกเจ้า...”    (อัลบะเกาะเราะฮ์ : 198)

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า

      
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขาย ที่เกิดจากความพึงพอใจในระหว่างพวกเจ้าด้วยกันเท่านั้น"    (อันนิซาอ์ : 29)
 

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า


"…และอัลลอฮ์ทรงอนุมัติการค้าขาย และทรงห้ามการเอาดอกเบี้ย…”  (อัลบะเกาะเราะฮ์ : 275)


อัลลอฮ์   ตรัสว่า


"ดังนั้น พวกเจ้าจงรับประทานสิ่งที่อนุมัติ (ฮะล้าล) ที่ดี ๆ (ฏอยยิบัน) จากสิ่งที่พวกเจ้ายึดมาได้จากทรัพย์เชลย…"  (อัลอันฟาล : 69)


และจงพิจารณาดูว่า อัลกุรอาน สั่งใช้ ให้ใช้จ่ายอย่างไร? 

ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า

 

"และเจ้าอย่าให้มือของเจ้าถูกตรึงอยู่ที่คอของเจ้า (อย่าตระหนี่) และอย่าแบมันออกจนหมดสิ้น (อย่าจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)..."   (อัลอิสรออ์ : 29)


อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า


"และบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย และพวกเขาไม่ตระหนี่ถี่เหนียว และพวกเขาอยู่ตรงกลางระหว่างสองสภาพนั้น" (อัลฟุรกอน : 67)
           

อัลลอฮ์   ยังตรัสอีกว่า

“…และพวกเขาจะถามเจ้าว่า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด  (มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า สิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายที่จำเป็น...”   (อัลบะเกาะเราะฮ์ : 219)

 
และจงดูซิว่า ทำไมจึงห้ามมิให้ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ใช้จ่าย?
 
ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า

 
"แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขาจะบริจาคทรัพย์สินของพวกเขา เพื่อขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ แล้วพวกเขาก็จะใช้จ่ายมันต่อไปภายหลังทรัพย์สินนั้น ก็จะกลายมาเป็นความเสียใจแก่พวกเขา แล้วพวกเขาจะได้ความปราชัย และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น เขาจะถูกต้อนไปสู่นรกญะฮันนัม"  (อัลอันฟาล : 36)

ประเด็นที่ 7 >>>>Click