ความประเสริฐของอะฮฺลุ้ลบัยติ
  จำนวนคนเข้าชม  14889

فضلُ أَهْلِ البيتِ وعُلُوُّمكانتِهم عندَ أَهلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

ความประเสริฐและฐานะอันสูงส่งของ “อะฮฺลุ้ลบัยติ” 
ณ อะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

โดย

เชค อับดุล มุฮฺซิน บิน ฮะมัด อัลอับบ๊าด อัลบัดรฺ

อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลาม ณ นครมะดีนะฮฺ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย

แปลและเรียบเรียงโดย

อาจารย์ ตอฮา (เจริญ) อับดุลเลาะห์

  บทที่หนึ่ง ใครคืออะฮฺลุลบัยติ

  บทที่สอง

 สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับหลักการเชื่อมั่น (อะกีดะฮฺ) ของ “อะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ” ที่มีต่อ “อะฮฺลุลบัยตฺ”

  บทที่สาม

 ความประเสริฐของ “อะฮฺลุลบัยตฺ” ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน

  บทที่สี่

 ความประเสริฐของ “อะฮฺลุลบัยตฺ” ที่ปรากฏอยู่ในอัซซุนนะฮฺ

  บทที่ห้า

 ฐานะอันทรงเกียรติของ “อะฮฺลุลบัยตฺ” ณ ซอฮาบะฮฺ และตาบิอีน

 ท่านอบูบักรฺ อัซซิดดี๊ก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ 
 ท่านอุมัร อิบนิล ค็อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ 
 ท่านอุษมาน อิบนิ อัฟฟาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ 
 ท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอะซี๊ซ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
 ท่านอบูบักริ อิบนุ อบีชัยบะอฺ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
 ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
 ท่านอิมาม อิบนุล กอยยิม ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
 ท่านอัลฮาฟิซ อิบนุ กะซี้ร ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
 ท่านอัลฮาฟิซ อิบนุ ฮะญะริน ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
  ท่านชัยคุลอิสลาม มุฮัมหมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ  
  บทที่หก การสรรเสริญสดุดี ของนักวิชาการต่อ เศาะฮาบะฮฺ ที่มาจาก “อะฮฺลุลบัยต”

 ท่านฮัมซะฮฺ อิบนุ อับดุลมุฏฏอลิบ 
 ท่านอะมีรุล มุอฺมินีน อะลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ 
 ท่านอัลฮะซัน อิบนุ อะลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ 
 ท่านอัลฮุซัยนฺ อิบนุ อะลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบฃ 
 ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส 
 ท่านญะอฺฟัร อิบนุ อบีฏอลิบ  
 ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ ญะอฺฟัร 
  บรรดาซอฮาบะฮฺบางท่านที่มาจาก “อะฮฺลุลบัยติ” 
  บทที่เจ็ด การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการอิสลามต่อบรรดาซอฮาบะฮฺสตรีที่มาจาก “อะฮฺลุลบัยติ”

 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง ฟาฏิมะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง คอดิยะฮฺ บินตุ คุวัยลิด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง อาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง เซาดะฮฺ บินตุ ซุมอะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง ฮัฟเซาะฮฺ บินตุ อุมัร อิบนุล ค็อฏฏ็อบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง อุมมุ ซะละมะฮฺ ฮินดุน บินตุ อบีอุมัยยะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง ซับนับ บินตุ คุชัยมะฮฺ อัลฮิลาลียะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง ญุวัยรียะฮฺ บินตุ ฮาริซ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง ซอฟิยะฮฺ บินตุ ฮุยัย ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง อุมมุ ฮะบีบะฮฺ รอมละฮฺ บินตุ อบีซุฟยาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง มัยมูนะฮฺ บินตุ อัลฮาริส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 อุมมุลมุอฺมินีน ท่านหญิง ซัยนับ บินตุ ญะฮฺซิน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา 
 ท่านหญิง ซอฟิยะฮฺ บินตุ อับดุลมุฏฏอลิบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮาผู้เป็นป้าของท่านรอซูล  
 บรรดาเศาะฮาบะฮฺสตรีจาก “อะฮฺลุลบัยติ” 
  บทที่แปด การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการอิสลามที่เป็นตาบิอีน และอื่นๆ ที่มาจากอะฮฺลุลบัยติ

 ท่านอะลีย์ อิบนุ ฮุซัยนฺ อิบนุ อะลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
 ท่านมุฮัมมัด อิบนุ อะลีย์ อิบนุ ฮุซัยนฺ อิบนุ อะลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ 
 ท่านญะอฺฟัร อิบนุ มุฮัมมัด อิบนุ อะลีย์ อิบนุ ฮุซัยนฺ อิบนุ อะลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 
  ท่านอะลีย์ อิบนุ อิบดุลลอฮฺ อับบาส ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ 

  บทที่เก้า

 การเปรียบเทียบหลักเชื่อมั่นของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ กับกลุ่มอื่นๆเกี่ยวกับ “อะฮฺลุลบัยติ”

  บทที่สิบ การอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจาก “อะฮฺลุลบัยตฺ” โดยมิชอบธรรมนั้นถือว่าเป็นที่ต้องห้าม