• img
   จริยธรรมอันดีงามของมุสลิม 1-10
    ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะเรียกร้องเชิญชวนสู่สิ่งที่ดีงามและห้ามปรามกันจากสิ่งที่ชั่วร้าย

  • img
   จริยธรรมของกัลยาณชนมุสลิมรุ่นแรก
   อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงอบรมบ่มนิสัยและขัดเกลาท่านนบีอย่างดีที่สุดท่านนบีจึงกลายเป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ที่หาใครเทียบไม่ได้

  • img
   ความซื่อสัตย์ ของมนุษย์
   ด้วยการมีอะมานะฮฺ (ความซื่อสัตย์) นี่เองจะเป็นปัจจัยในการปกปักษ์รักษาศาสนา  รักษาชื่อเสียง รักษาทรัพย์สิน รักษาวิญญาณ 

  • img
   อัล-อะมานะฮฺ (ความซื่อสัตย์)
    ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสวยงามและสำคัญอย่างยิ่ง

  • img
   มารยาทแพทย์มุสลิม
    แพทย์ต้องพยายามเพื่อให้ได้รับคุณลักษณะที่ดีต่างๆ ให้เหมาะสมกับความสูงส่งที่อัลลอฮฺประทานให้

  • img
   สถานะของผู้นำตามระบบอิสลาม
    อันผู้นำที่อ่อนแอนั้น นอกจากจะทำให้สังคมเต็มไปด้วยความชั่วร้ายในภพนี้แล้ว ยังจะต้องพบเจอกับการสอบสวนอันหนักหน่วงในปรภพ

  • img
   คุณธรรม จริยธรรม
   คุณธรรม จริยธรรม คือ สิ่งที่จะคอยกำกับจิตใจของคนเราให้คิดและทำสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เลวร้ายและเป็นโทษกับผู้อื่น

  • img
   การมีจรรยามารยาที่ดีต่อผู้ใกล้ชิด
   ในการอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยกัน  คือ  การอยู่ร่วมกับบรรดาเพื่อนๆ  ญาติพี่น้องใกล้ชิด  และครอบครัวด้วยจรรยามารยาทที่ดีงาม 

  • img
   การมีจรรยามารยาทที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์
   บุคคลผู้นั้นจะต้องไม่เป็นพิษเป็นภัย  ไม่ว่าจะทางด้านทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกาย  หรือเกียรติยศชื่อเสียงของเพื่อนมนุษย์ 

  • img
   การมีจรรยามารยาทดีต่อพระผู้ทรงสร้าง
   การมีจรรยามารยาทที่ดีสวยงามนั้น  เช่นเดียวกับที่ต้องมีกับมนุษย์ด้วยกัน  และต้องมีกับพระผู้ทรงสร้างญัลละวะอะลา 

  • img
   คุณค่าของการมีจรรยามารยาทดี
    ผู้ที่มีมารยาทดีเป็นอุปนิสัยดีที่มีมาแต่กำเนิด  กับผู้ที่พยายามปรับปรุงแต่งตนเองที่จะให้เป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดี  ใครในสองลักษณะนี้มีสถานะสูงกว่ากันและได้รับผลบุญมากกว่ากัน

  • img
   จรรยามารยาทของผู้พิพากษา
   การตัดสินจะไม่เป็นผลเมื่อได้ตัดสินให้แก่ตัวเอง หรือให้แก่บุคคลที่เป็นพยานไม่ได้ เช่น เชื้อสาย ภรรยาและคนที่มีสถานะเหมือนกัน

  • img
   ต้องทำดีต่อพ่อแม่ และห้ามเนรคุณต่อทั้งสอง...
   บางทีเราอาจไม่รู้ถึงคุณค่าของท่านทั้งสองตอนนี้ แต่เมื่อไรเล่าเราถึงจะรู้คุณค่าของท่าน? ...เมื่อท่านได้เสียชีวิตและถูกฝัง ในเวลานั้นเราจะสูญเสียทั้งสองท่านอย่างแท้จริง

  • img
   เอกลักษณ์เฉพาะของจริยศาสตร์อิสลาม
   ความใจบุญ ความโอบอ้อมอารี การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน และอื่นๆอีกมากมายอันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติติดตัวของชาวอาหรับ ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งรอซูล

  • img
   จริยธรรมกับการศรัทธา
   การยกระดับจริยธรรมให้เกี่ยวพันกับการรู้จักพระองค์นั้น นับเป็นหนทางในการสร้างฐานะอันสูงส่งแก่มนุษย์

  • img
   จริยศาสตร์อิสลาม
   โดยธรรมชาติมนุษย์ต้องอาศัยพึ่งพาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และโดยธรรมชาติอีกเช่นกันที่มนุษย์มักต้องการอำนาจ

  • img
   มารยาทในการขออนุญาตเข้าบ้าน
   “เมื่อพวกท่านคนใดได้ขออนุญาตถึงสามครั้งแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตก็ขอให้เขาจงกลับไปเสีย” 

    


  • img
   มารยาทกับหลักความเชื่อ
   พวกเจ้าพึงระวังเรื่องการโกหก  เพราะว่าการโกหกมันจะนำไปสู่ความชั่วต่างๆ และความชั่วนั้นจะนำสู่นรก

  • img
   จริยธรรม ของผู้นำต่อประชาชน
   อย่าได้กระสันอยากที่จะเป็นฮากิมหรือผู้นำ ผู้ใดต้องการเป็นฮากิมหรือผู้นำ ดังนั้นเขาจะต้องแบกรับภาระหนักด้วยตนเอง

  • img
   จริยธรรม ต่อผู้นำ
   ไม่อนุญาตให้ดูหมิ่นผู้นำมุสลิม ผู้ใดที่ดูหมิ่นอำนาจของอัลลอฮฺบนหน้าแผ่นดิน ผู้นั้นจะถูกดูแคลนจากพระองค์

  • img
   การแสดงความเสียใจปลอบโยนญาติผู้ตาย
   อนุญาตให้ทำการตะอฺซิยะฮฺหรือแสดงความเสียใจกับผู้ไม่ใช่มุสลิมได้ โดยไม่มีการขอดุอาอ์ให้ผู้ตายแต่อย่างใด

  • img
   ความประเสริฐของมารยาทที่ดี
   โรคทางจิตใจที่แฝงเร้นอยู่ภายในเมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้คนแล้วน้อยรายเหลือเกินที่จะรู้สึกตัวหรือล่วงรู้ได้นอกจากบุคคลนั้นมีหัวใจที่บริสุทธิ์ (อิคลาส) จริงๆ เท่านั้น

  • img
   ข้อบ่งชี้จริยธรรมในอิสลาม
   อิสลามถือว่า ความยุติธรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้จริยธรรมอิสลามสมบูรณ์ เพราะความยุติธรรมจะนำมาซึ่ง  การดำรงมั่นในความเป็นธรรม

  • img
   การให้เกียรติ
   นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยา พยายามค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา พบว่าเกิดจากการขาดการสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัย โดยที่ผู้ใหญ่มักจะสังคมกับผู้ใหญ่ และมองดูเด็กว่าพูดจาไม่รู้เรื่อง

  • img
   ความบริสุทธิ์ใจ الإخلاص
   ความบริสุทธิ์ใจ หรือ อิคลาศ  หมายถึง การปฏิบัติงานโดยสุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์ ปราศจากการโอ้อวด