แจกผ้าละหมาดอย่างดี ( سجّادة ) สำหรับมุสลิม(ใหม่) ผู้เปลี่ยนศาสนาจากเดิม มาสู่อิสลาม 1 ผืน

(เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงเว็บไซต์) โดยการบอกเล่าเรื่องราวของท่าน เพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข้อเตือนใจ

ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านเรื่องราวของท่าน


เงื่อนไข :

1. ความยาว 3 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป
2. หัวข้อที่ต้องการ(โดยประมาณ)

- ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
- ประวัติคร่าวๆ ก่อนเข้ารับอิสลาม
- สาเหตุของการรับอิสลาม หรือจุดเปลี่ยน
- มุมมองในศาสนาอิสลามก่อนและหลัง
- ความประทับใจหลังจากเข้ารับอิสลาม
- วิถีชีวิตก่อนและหลังจากเข้ารับอิสลาม
- มุมมองต่อสังคมมุสลิม
- อยากฝากอะไรถึงพี่น้องมุสลิม และเพื่อนๆต่างศาสนิก

4. ส่งทางอีเมล์ islammore_manager@live.com
5. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือนเมษายน