• img
   การกูนูตในการละหมาด
    รายงานจากอบูฮุรอยเราะฮ์ ว่า เมื่อท่านนบี  ต้องการจะสาปแช่ง หรือขอพรใครแล้ว ท่านจะกุอากูนูต โดยทำหลังรุกั้วะอ์

  • img
   ดูอา ให้ลูก
   ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงให้ข้าพระองค์และลูกหลานของข้าพระองค์ เป็นผู้ดำรงการละหมาด

  • img
   การขอดุอาต่ออัลลอฮ์
    พระองค์จะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่บ่าวของพระองค์ยกมือขึ้นแล้ววิงวอนขอต่อพระองค์

  • img
   ดุอาอ์ในการเดินทาง
   โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ ! ฉันนี้ได้อธรรมต่อตัวเอง ดังนั้น ขอโปรดทรงยกโทษให้กับฉันเถิด เพราะแท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดสามารถจะยกโทษได้นอกจากพระองค์

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 5
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไขข้าพระองค์และเชื้อสายของข้าพระองค์ด้วยเถิด

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 4
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงทำให้การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นที่ง่ายดายด้วยเถิด

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 3
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขาเป็นมุสลิม เป็นคนดี เป็นบ่าวผู้ภักดี เป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์ เป็นผู้จดจำอัลกุรอาน และเป็นหนึ่งในผู้ปฎิบัติตามอัลกุรอานด้วยเถิด

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 2
   ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงประทานแก่ข้าพระองค์จาก ณ ที่พระองค์ ซึ่งทายาทอันเป็นที่รัก และบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

  • img
   ดุอาอ์ สำหรับแม่ท้อง 1
   ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ โปรดประทานบุตรที่ดี ที่เชื่อฟังแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

  • img
   บทว่าด้วยการขอดุอาอ์
   ขอด้วยความมั่นใจว่าดุอาอ์จะได้รับการตอบรับ ต้องไม่ขอในสิ่งที่เป็นบาปและต้องไม่ละเมิดขอบเขตในการขอ

  • img
   ดุอากูนูต 7
   โอ้อัลลอฮฺ ดังที่พระองค์ได้โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอน ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือเหล่าข้าพระองค์ในการถือศีลอด

  • img
   ดุอากูนูต 6
   โอ้อัลลอฮฺ เหล่าข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งทางนำอันเที่ยงตรง ความยำเกรง ความสมบูรณ์แข็งแรง และความร่ำรวยด้วยเถิด

  • img
   ดุอากูนูต 5
   โอ้ผู้ทรงมีชีวิต ผู้ทรงบริหารกิจการ ข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือจากความเมตตาของพระองค์

  • img
   ดุอากูนูต 4
   โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงเหล่าข้าพระองค์คือปวงบ่าวของพระองค์ คือลูกของปวงบ่าวชายของพระองค์ คือลูกของปวงบ่าวหญิงของพระองค์

  • img
   ดุอากูนูต 3
   โอ้อัลลอฮฺ เราวิงวอนขอต่อพระองค์  ซึ่งการมีศรัทธาที่สมบูรณ์ ความเชื่อมั่นที่สัจจริง หัวใจที่นอบน้อม ลิ้นที่รำลึก การกลับเนื้อกลับตัวอย่างใจจริง

  • img
   ดุอากูนูต 2
   โอ้อัลลอฮฺ เราวิงวอนขอต่อพระองค์ซึ่งการกระทำที่ดีงามทั้งปวง การละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง และวิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งความรักต่อคนยากจนขัดสนทั้งหลาย

  • img
   ดุอากูนูต 1
   โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงนำทางเหล่าข้าพระองค์  ให้อยู่ในหมู่ผู้ที่พระองค์ได้ทรงนำทางมาแล้ว

  • คุณค่าแห่งอิสลาม

   "คุณค่าแห่งอิสลาม"


   โดย อ.อิสมาแอล สามะ  (มอ.ปัตตานี)


  • มุสลิมกับหนี้สิน

   มุสลิมกับหนี้สิน

   โดย อ.อิสมาแอล วาเด็ง

   มัสยิดใน มอ.ปัตตานี


  • หน้าที่ของบ่าวผู้ศรัทธา

    อ.นุมาน สะอะ 

   ผช.คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสรต์และเทคโนโลยีฯ มอย.  • img
   ความหอมหวานของอีหม่าน

   คุตบะห์วันศุกร์

   อ.ยาซีน สลักเพชร