• img
   การอิสติคอเราะฮ์
   ท่านรอซูลุลลอฮ ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า หากเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ก็จงรูกูอฺ(ละหมาด)สองรอกาอัตที่ไม่ใช่ละหมาดฟัรฎูแล้วให้กล่าวดุอาว่า...

  • img
   ความลับของฟาติมะฮ์
   การรักษาความลับของท่านหญิงฟาติมะฮ์ รอดิยัลลอฮุอันฮา


  • img
   จิตใจที่พอเพียง

   นักกวีท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า : ฉันไม่เห็นว่าความสุขนั้น คือการสะสมเงินทอง แต่ฉันเห็นว่าผู้ที่มีความยำเกรงต่างหาก คือผู้ที่มีความสุข


  • img
   การอดทนต่อเคราะห์กรรม และภัยพิบัติที่มาประสบ
   อัลเลาะห์ รัสว่า : เมื่อข้า(อัลเลาะห์) ได้เอาวิญญาณของบุคคลผู้ใกล้ชิดกับบ่าวที่เป็นมุอฺมินของข้า และเขาก็อดทนและห่วงในการตอบแทน ไม่มีสิ่งใดที่เขาจะได้รับ ณ ที่อัลเลาะห์นอกจากสวนสวรรค์

      • img
   สิทธิของสามีที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา

   จุดมุ่งหมายหลักของการสมรส คือ เพื่อเปิดทางให้มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ฮะล้าล แต่เมื่อภรรยาขัดขืนจะทำให้สามีเบื่อหน่าย และอาจจะหันไปกระทำและหาทางออกในสิ่งที่ผิดๆ เช่น ทำซินา เป็นต้นหรือ เป็นเหตุนำพาไปสู่การหย่าร้าง ก็เป็นได้


  • img
   ทุกๆกิจการขึ้นอยู่กับเจตนา
   อิมานในความหมายของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ หมายถึง “การเชื่อมั่นในจิตใจ การกล่าวขานด้วยปาก และการปฏิบัติด้วยอวัยวะส่วนอื่นๆ”


  • img
   เครื่องวัดการศรัทธาที่แท้จริง
   หากว่าความดีที่ท่านกระทำไว้ สร้างความสบายใจให้แก่ท่าน และหากว่าความชั่วที่ท่านทำไว้ สร้างความทุกข์ใจให้แก่ท่าน เมื่อท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น ท่านก็จะเป็นผู้ศรัทธา

  • img
   อิสลามคัดค้านการแบ่งแยกเชื้อชาติ และชนชั้นวรรณะ
     การเป็นพี่น้องที่มีหลักศรัทธาร่วมกัน และได้รับการอบรมอันดีงาม จะก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูล การคบค้าสมาคมด้วยความเมตตา การให้เกียรติในหมู่มุสลิมซึ่งกันและกัน

  • img
   ห้ามฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย
   ท่านรอซูล กล่าวว่า : จงกิน จงดื่ม จงสวมใส่ จงให้ทาน แต่อย่าฟุ่มเฟือย และอย่าโอ้อวด
   (บันทึกโดย ท่านอิมามอะห์หมัด และท่านอิมามอบูดาวู๊ด)

  • img
   ผู้ที่ทำบาปใหญ่ไม่ถือว่าเป็นมุอฺมิน
    สืบเนื่องมาจากความน่ารังเกียจ และความร้ายแรงของสิ่งต่างๆข้างต้นนี้เอง ท่านรอซูล จึงได้ปฏิเสธการศรัทธา(อีมาน) สำหรับผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆ หรืออย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นนี้

  • img
   แขนงต่างๆ ของความศรัทธา
   ฉันฝันเห็นคนหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ที่เบื้องหน้าเขามีความมืด เบื้องหลังเขามีความมืด ด้านขวาและด้านซ้ายและเบื้องบนของเขามีความมืด จนเขาไม่รู้จะไปทางใด

  • img
   ความละอายของท่านเราะซูล
   "การอีมานนั้นมีเจ็ดสิบกว่าแขนง และความละอายนั้นนับเป็นเป็นแขนงหนึ่งของการอีมาน"  (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ และมุสลิม)


  • img
   มูลฐานแห่งจริยธรรมในอิสลาม
    จากอายะห์นี้ซึ่งอัลเลาะห์ ได้ทรงสั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาปฏิบัติ 3 ประการ ซึ่งเป็นคำสั่งที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับคุณธรรมความดี 


  • img
   การไม่ใส่ใจเรื่องไร้สาระ
    ไม่มีคำพูดคำใดที่เขากล่าวออกมา เว้นแต่ใกล้ ๆ เขานั้นมี (มะลัก) ผู้เฝ้าติดตาม ผู้เตรียมพร้อม (ที่จะบันทึก) (Al-Quran 50:18)


  • img
   ชาวสวรรค์ กับ ชาวนรก
   ชาวนรก คือ คนโง่ที่ไม่รู้จักใช้ความคิด ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ตาม ไม่แสวงหาปัจจัยยังชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว


  • img
   ขอบเขตของอัลลอฮ์

   ท่านนบี เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษยชาติ และด้วยเหตุนี้เองท่านจึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชาติของท่านได้รับความสุข และปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์


  • img
   จงระวังชุบุฮาต (สิ่งที่คลุมเครือ)
   แท้จริงสิ่งที่ฮะล้าลก็แจ่มแจ้งแล้ว สิ่งที่ฮะรอมก็แจ่มแจ้งแล้ว สิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่คลุมเครือ(มุชตะบิฮาต) ซึ่งชนส่วนมากไม่รู้ ดังนั้น ถ้าผู้ใดระวังสิ่งที่เป็นชุบุฮาตแล้ว ก็เท่ากับว่าเขาได้ขอความหลุดพ้นเพื่อศาสนาและเกียรติยศของเขา และถ้าผู้ใดถลำเข้าไปในสิ่งที่เป็นชุบุฮาต ก็เท่ากับว่าเขาได้ถลำไปในสิ่งที่ฮะรอม...


  • img
   มุสลิมเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกัน

   ร่างกายของคนเรานั้น ถ้าหากอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดได้รับความเจ็บปวด ก็จะทำให้ทั่วเรือนร่างต้องพลอยเจ็บปวดไปด้วย มุสลิมก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความทุกข์ ทุกคนก็จะคอยให้ความช่วยเหลือ จะทอดทิ้งกันไม่ได้ อิสลามถือว่าทุกคนเป็นพี่น้องกัน ทุกข์สุขร่วมกัน เหมือนคนคนเดียวกัน


  • img
   ความยุติธรรมในการให้สิ่งของแก่ลูกๆ

   ท่านรอซูล กล่าวว่า : ท่านจงยำเกรงอัลเลาะห์เถิด และจงให้ความยุติธรรมแก่ลูกๆ